Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Friday, January 20, 2012

မီဒီယာ


ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ မီဒီယာကို သံုးကို သံုးရမည့္အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ မီဒီယာအဓိပၸာယ္သည္ အလယ္အလတ္ ကူးေျပာင္းဆက္သြယ္ေပးသည့္အရာဟုလည္း ေခၚဆိုသည္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားတို႔၏ ေမြးစားစကားလံုးျဖစ္သြားသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မီဒီယာသည္ မရိွမျဖစ္ဟု ဆိုျခင္း မိမိထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္စည္မ်ားအေနျဖင့္  သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႔မည့္အရာမရိွလွ်င္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမည့္အရာ လူျဖစ္ေစ၊ နည္းပညာျဖစ္ေစ၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာျဖစ္ေစ တစ္ခုခုမွ မရိွခဲ႔လွ်င္ သင့္လုပ္ငန္းသည္ ေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေတာ္အခက္အခဲ ရိွမည္သာျဖစ္သည္။ မီဒီယာတြင္ သံုးေသာ ပစၥည္းလည္း စံုၾကသလို မီဒီယာကို သံုးေသာ လူမ်ားလည္း စံုၾကသည့္သေဘာကို ေတြ႔ရသည္။


လုပ္ငန္းမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာအခါတြင္ အနည္းဆံုး ဆက္သြယ္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းႀကီး ႏွစ္ခု ကေတာ့ ရိွစျမဲျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္စကားအရေျပာလွ်င္ ေစ်းကြက္ႏွစ္ခုျဖစ္သည္။ ကုန္ၾကမ္းေစ်းကြက္ႏွင့္ ကုန္ေခ်ာေစ်းကြက္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ကုန္ၾကမ္းေစ်းကြက္တြင္ လုပ္အားေစ်းကြက္လည္း ပါဝင္သလို နည္းပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈေစ်းကြက္လည္း ပါဝင္သည္။ သြင္းအားစု ရယူျခင္းေလာက္ႏွင့္သာ မလံုေလာက္ေသးပါ။ ထိုသြင္းအားစုကိုမည္သို႔ သံုးမည္ဆိုေသာ နည္းပညာႏွင့္ သံုးတတ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအရာတို႔ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွာႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္လည္း မီဒီယာ လိုအပ္ပါမည္။ ထို႔အတူပင္ ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတိုင္းကို ေစ်းကြက္သို႔ ျဖန္႔ရန္အတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္။ အနည္းဆံုး စင္တာႏွစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာတိုင္း ယင္းႏွစ္ခု၏ၾကားတြင္ မီဒီယာရိွလာတတ္ပါသည္။ ထိုမီဒီယာကို ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းသည္ ပိုအားသာေသာ လုပ္ငန္းလည္း ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ မီဒီယာကို ၫႊန္းၾကမည္ဆိုလွ်င္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ ကက္တေလာက္၊ တယ္လီဖုန္း၊ အြန္လိုင္း စသည္တို႔ကိုသာ ၫႊန္းဆိုေလ႔ရိွၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုမီဒီယာတိုင္းတြင္ အားသာခ်က္မ်ားလည္း ရိွသလို အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရိွတတ္ပါသည္။ ထိေရာက္မႈ ရိွ မရိွဟူေသာအခ်က္တိုင္းတာရာတြင္ က်ခံလိုက္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ စရိတ္ႏွင့္အညီ မည္မွ် ထိေရာက္မႈရိွသည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ား၊ ထိေရာက္ေသာ ႀကိမ္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ စသည္တို႔အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနပါသည္။ သတင္းေပးလိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ ေစတနာတန္ဖိုးႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ၿပီးမွသာ မီဒီယာသည္ လိုခ်င္ေသာအခ်က္ကိုလည္း ေပးသည္။ ေပးခ်င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုလည္း ေပးပါသည္။

ယင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာတစ္ခုတြင္ ေတြ႔ဖူးသည္။ လူ႔စ႐ိုက္တြင္ အခ်ိန္ကို သိခ်င္ေသာ အခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။ လက္မွာ နာရီပတ္ထားသည့္တိုင္ တိုင္ကပ္နာရီမွ ျပဆိုေသာအခ်ိန္ကိုလည္း သိခ်င္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ေလယာဥ္ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္မ်ားကို ေဖာ္ျပေသာအခါတြင္ ေလဆိပ္တြင္ ရိွေသာ နာရီမွ ျပဆိုေသာ အခ်ိန္အတိုင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ေလဆိပ္နာရီကိုသာ အေလးထားၾကည့္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေလဆိပ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ နာရီမ်ားတြင္ ယခင္အခါက စီးကရက္ေၾကာ္ျငာမ်ားက ေနရာယူထားေလ႔ရိွပါသည္။

ထိုစဥ္က စီးကရက္အမည္နာမႏွစ္မ်ဳိးသည္ စီးကရက္ေသာက္သံုးသူမ်ားၾကားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေၾကာ္ျငာေလ႔ရိွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔ ေၾကာ္ျငာေသာနည္းလမ္း (မီဒီယမ္ Medium) ကား မတူၾကေသာ သေဘာကို ေၾကာ္ျငာမ်ားအရ သိႏိုင္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာတစ္မ်ဳိးသည္ သူ႔စီးကရက္၏ အမွတ္တံဆိပ္အႀကီးႀကီးကို ျပထားၿပီးေနာက္ ေထာင့္တစ္ေထာင့္တြင္ နာရီကို တပ္ဆင္ထားသည္။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ နာရီအႀကီးႀကီးကို တပ္ဆင္ထားၿပီး နာရီ၏ အလယ္ဗဟိုေနရာတြင္ သူ႔စီးကရက္အမွတ္တံဆိပ္ကို တပ္ဆင္ထားရိွေသာ မတူညီသည့္ ဒီဇိုင္း ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ပထမအမ်ဳိးအစားသည္ သူေပးခ်င္ေသာ သူ႔စီးကရက္အမွတ္သညာကို ေပးၿပီးမွ အခ်ိန္ကို သိသည့္အျဖစ္မ်ဳိးသို႔ ေရာက္သြားသည္။ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားကား လူတို႔သိခ်င္ေသာ နာရီအခ်ိန္ကို အသိေပးၿပီးမွ အလယ္ဗဟိုရိွ သူေပးခ်င္ေသာ သူ႔စီးကရက္၏ အမွတ္သညာကို ေပးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ အိုင္ဒီယာမကြာဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မီဒီယမ္ (Medium) ေတာ့ ကြာသည့္သေဘာမ်ဳိး ေတြ႔ရသည္။ ပထမအမ်ဳိးသည္ သူေပးလိုေသာ သတင္းကို ေပးၿပီးမွ လူေတြလိုခ်င္ေသာ အခ်ိန္ကို ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအမ်ဳိးကေတာ့ လူေတြလိုခ်င္ေသာ သိခ်င္သည့္အခ်ိန္ကို ေပးၿပီးမွ သူေပးခ်င္ေသာ သူ႔အမွတ္တံဆိပ္ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းကို ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သည့္အမ်ဳိးအစားမီဒီယာတြင္ မည္သည့္မီဒီယမ္က ေကာင္းသည္ဟူေသာ အခ်က္တြင္ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားသည္ ေကာင္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာလည္း ယင္းတြင္ပင္လွ်င္ ကန္႔သတ္ခ်က္လည္း ရိွႏိုင္ပါေသးသည္။ လူတိုင္းသိခ်င္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္သာ “အခ်ိန္” ကို ဦးစားေပးလိုက္ရျခင္းေၾကာင့္သာ ေကာင္းသည့္သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေသာ္လည္း လူတိုင္းသိခ်င္ေသာအခ်က္သည္ ေယဘုယ် သေဘာဆန္ျခင္းေၾကာင့္သာ ဦးစားေပးသင့္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ အကယ္၍မ်ား သီးျခားသေဘာ (Specific) ျဖစ္လွ်င္ေတာ့ စဥ္းစားႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေၾကာ္ျငာေခတ္ဦးကာလမ်ားဆီက အခ်ဳိရည္ ေၾကာ္ျငာတစ္မ်ဳိးသည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ထုတ္လႊင့္ေၾကာ္ျငာေလ႔ရိွပါသည္။ နာမည္ႀကီး ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယို မင္းသမီးျဖင့္ ႐ိုက္ကူးေသာ မီဒီယာျဖစ္သည္။ မင္းသမီး၏ လႈပ္ရွားမႈကို ပီျပင္ေအာင္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိရည္ ေကာင္းသတင္းထက္ မင္းသမီး ေကာင္းသတင္း ပိုေကာင္းလာသည္။ အခ်ဳိရည္ ေစ်းကြက္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး မင္းသမီးကေတာ့ ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းတက္သြားသည့္ မီဒီယာမ်ဳိးလည္း ေတြ႔ခဲ႔ဖူးသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္ မကာမိသည့္ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္သည္။

လိုရင္းမေရာက္ေသာ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းကိုလည္း ေတြ႔ခဲ႔ရဖူးသည္။ ခင္မင္သူမိတ္ေဆြ တစ္ဦး၏ ေၾကာ္ျငာကို ၾကည့္ၿပီး တလြဲေတြးမိတတ္ေသာ မီဒီယာျဖစ္သည္။ ေျမနီကုန္း တစ္ေနရာတြင္ ေနာက္ခံအနီျဖင့္ ေၾကာ္ျငာတစ္ခု ေတြ႔ဖူးပါလိမ္႔မည္။ ဘယ္သူရဲ႕ စီးတဲ႔ “ကား” ထက္၊ စားတဲ႔ “ဆန္” ကို သိခ်င္တယ္ ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကို ၾကည့္ၿပီး စာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္ ထိုစာအုပ္ထြက္ၿပီလားဟူေသာ ေမးခြန္းျဖင့္ စာအုပ္သြားရွာသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရဖူးပါသည္။ အမွန္မွာေတာ့ စာအုပ္ ေၾကာ္ျငာမဟုတ္ပါ။ ဆန္ေၾကာ္ျငာတစ္ခုျဖစ္သည္ကို သူ မသိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

ေၾကာ္ျငာသည္ မည္သည့္အတြက္ ေၾကာ္ျငာသည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ (Objectives) မ်ားလည္း ရိွရပါသည္။ သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူအတြက္သာ ေၾကာ္ျငာေသာ္လည္း မသက္ဆိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အူေၾကာင္ၾကားစပ္စုတတ္ၾကသည္လည္း ေတြ႔ဖူးပါသည္။ ဥပမာ ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္ (Billboard) ႀကီးမ်ားတြင္ Available Contact Phone Number xxxxxxxx ဟူေသာ လစ္လပ္သည့္ သေဘာမ်ဳိးေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရဖူးပါသည္။ ျပန္လာျပန္ၿပီး “ဘာကို ရႏိုင္တာလဲ” ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးမ်ား၏ စူးစမ္းမႈသေဘာေမးတတ္သည့္ သေဘာကိုလည္း ေတြ႔ရဖူးသည္။

အင္ေဖာ္ေမးရွင္းကို စတိုင္လ္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေပးျခင္းသေဘာလည္း ပါမည္ ထင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မီဒီယာတြင္ ပစ္မွတ္ကို မွန္ေအာင္ ပစ္ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ထင္သည္။ ထို႔အျပင္ ကုန္စည္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေသာ အေလ်ာ့အတင္း (Elasticity) ေပၚ မူတည္ၿပီး မီဒီယာသေဘာလည္း ေျပာင္းလဲတတ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေလ်ာ့အတင္းမ်ားေသာ ကုန္စည္မ်ား အစားထုိးမႈလြယ္ကူေသာ ကုန္စည္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္း မက်န္ မီဒီယာဖြင့္သင့္ေသာ္လည္း ထိုမီဒီယာမ်ဳိးသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပါင္းစံု၊ နံရံေပါင္းစံု၊ ဓါတ္တိုင္မက်န္ ေၾကာ္ျငာမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္တတ္ၾကေသာ္လည္း အေလ်ာ့အတင္းနည္းေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိးအတြက္ေတာ့ သီးသန္႔ ပစ္မွတ္အုပ္စုထားၿပီး မီဒီယာလုပ္ၾကသည္လည္း ရိွသည္။ ဝယ္ယူစားသံုးႏိုင္ေသာ အုပ္စုအတြက္သာ ပစ္မွတ္ထားၿပီး သတင္းေပးေလ႔ရိွသည္ ကိုလည္း ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။

မီဒီယာသမားမ်ားအားလံုးသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရာတြင္ ကုန္က်မည့္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ျပန္လာမည့္ တံု႔ျပန္မႈကို အစဥ္တြက္ခ်က္ေလ႔ရိွသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း မီဒီယာအတြက္ ကုန္က်ခံရက်ဳိးကို တြက္ခ်က္ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ မီဒီယာလုပ္ငန္းသည္ လူတိုင္းသိရန္ မလိုသည့္ သေဘာေဆာင္လာသည္။ လိုအပ္ေသာ အုပ္စုထံ ေရာက္ရိွေရးအတြက္သာ စဥ္းစားလာၾကသည္။ လိုအပ္ေသာအုပ္စု ဆိုသည္မွာလည္း လိုအပ္မႈ တကယ္ ဟုတ္ မဟုတ္ဆိုသည့္အပိုင္းလည္း ပါဝင္လာသည္။ ျမန္မာစကားရိွသည္။ မေရာင္ရာ ဆီလူးသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး၊ အျဖစ္မခံၾကေတာ့၊ ေရာင္ရာ ဆီလူးမည္ဆိုလွ်င္လည္း မည္သည့္ဆီမ်ဳိး လူးရမည္ဆိုသည္ကိုပါ စဥ္းစားလာျပန္ပါသည္။ ထုိအတြက္လည္း မီဒီယာကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စဥ္းစားျခင္းဟု ေခၚၾကသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စဥ္းစားၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္လည္း ထိုမီဒီယာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အုပ္စု (Mission) ကို စနစ္တက်ေလ႔က်င့္ ပ်ဳိးေထာင္ရျပန္ပါသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ လုပ္ငန္းတြင္ မရိွတတ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ သီးသန္႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ တည္ရိွတတ္ျပန္ပါသည္။ မီဒီယာအုပ္စုပင္လွ်င္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအသြင္ျဖင့္ ရပ္တည္လာသည့္ သေဘာသာ ျဖစ္သည္။ ထိုအုပ္စုကို သံုးတတ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေတာ့ အထက္က ဆိုခဲ႔သလို တစ္ပန္းသာသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ေရာက္ရိွႏိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္စိုး (ေဘာဂေဗဒ)Credit: အခြင့္အလမ္းဂ်ာနယ္

0 comments: