Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Sunday, March 18, 2012

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ ဝင္ခြင့္ရဖို႔ (ေဒသနာေတာ္)


အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ယံုၾကည္သက္ဝင္သူ ဘာသာဝင္တိုင္း တရားေဒသနာနာယူႏိုင္ဖုိ႔ တင္ျပေပးေနခဲ႔တဲ႔ ဒီတစ္ပတ္ဆိုရင္ သံုးပတ္ တိုင္တိုင္ရိွပါသည္။ ခုခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ အပတ္စဥ္ ေဝငွႏိုင္ဖို႔ လမ္းျပေပးတဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ဒီတရားေဒသနာေတာ္ေတြကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း မတက္ေရာက္ႏိုင္တဲ႔၊ မိမိ အသင္းေတာ္တဲ႔ ေဝးကြာေနတဲ႔ သူတိုင္း ဖတ္ၾကားနာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ မယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ေလ႔လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ သိကၡာေတာ္ရဆရာႀကီး ဦးတင္ေမာင္ညိဳ ေဝငွခဲ႔ဖူးတဲ႔ “ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ ဝင္ခြင့္ရဖုိ႔” ေဒသနာေတာ္ကို တင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဖတ္ၾကားနာသူတိုင္းအား ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပး၍ တည္ေဆာက္သူတိုင္းအား သာ၍ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ Amen!


ယေန႔ အသက္ရွင္ခြင့္ရေနျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းၾကဖို႔လိုပါသည္။ မနက္ျဖန္အသက္ရွင္ရမည္ဟု မည္သူမွ်တပ္အပ္ေသခ်ာမေျပာႏိုင္ပါ။ ထိုသို႔ မေသခ်ာေသာ္လည္း သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာကို ယံုၾကည္သူမ်ားက ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ရဖို႔ရန္ ဗီဇာရၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေသခ်ိန္ မေရာက္ေသးသျဖင့္ ေစာင့္ေနၾကရျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၌ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ဗီဇာရၿပီး ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသြားရဖို႔ရန္ ေသခ်ာေနေသာ သူမ်ား ျဖစ္ရဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

“ထို႔ေနာက္ လူတစ္ေယာက္သည္ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ေကာင္းျမတ္ေသာဆရာ၊ ထာဝရအသက္ကို ရအံ႔ေသာငွာ အကၽြႏ္ုပ္သည္ အဘယ္ေကာင္းမႈကို ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာအခါ” (မႆဲ၊ ၁၉:၁၆)

လူတစ္ေယာက္သည္ သခင္ေယ႐ႈအနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေကာင္းျမတ္ေသာဆရာ ထာဝရအသက္ကို ရဖို႔ရန္ အကၽြႏ္ုပ္သည္ အဘယ္သို႔ေသာ ေကာင္းမႈကို ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ယေန႔ ထိုသူ၏ ေမးခြန္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေယာက္တိုင္း တမလြန္အတြက္ အေလးထားဆင္ျခင္ၿပီး ေမးသင့္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားဖို႔ရန္ လူတိုင္းဗီဇာ ရဖို႔ မလြယ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသြားဖို႔ ဗီဇာရဖို႔ရန္မွာမူကား အလြန္လြယ္ကူပါသည္။ ထိုဗီဇာရဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံဖို႔ရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။

ထာဝရအသက္ကို ရအံ႔ေသာငွာ

အထက္ သမၼာက်မ္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ လူတစ္ေယာက္ကို အျခားေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ား၌ အရာရိွငယ္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသူသည္ အရာရိွျဖစ္သလို၊ ႂကြယ္ဝေသာသူေဌးတစ္ဦး လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသူက သခင္ေယ႐ႈအား ေကာင္းျမတ္ေသာဆရာဟု ေခၚသည္ကို ကိုယ္ေတာ္က မိမိအား အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းျမတ္သည္ဟု ေခၚသနည္း။ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္း ကသာ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏ဟု ျပန္၍ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္၍ “အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ဝင္စားလိုလွ်င္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့” ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈထံ၌ ထာဝရအသက္ရလို၍ ေမးေလွ်ာက္ေသာသူစည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔သည္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ လိုက္ေလွ်ာက္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ပါဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို ထိုလူငယ္သည္ ျပည့္စံုစြာ နားမလည္သျဖင့္ အဘယ္ပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည္နည္းဟု ျပန္၍ ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။

“အဘယ္ပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ျပန္ေသာ္၊ လူ႔အသက္ကို မသတ္ႏွင့္၊ သူ႔မယားကို မျပစ္မွားႏွင့္၊ သူ႔ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္၊ မမွန္ေသာသက္ေသကို မခံႏွင့္၊ မိဘကို ႐ိုေသစြာ ျပဳေလာ့။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္ အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” (မႆဲ၊ ၁၉:၁၈-၁၉)

သခင္ေယ႐ႈသည္ လူငယ္ျပဳရမည့္အမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပမိန္႔ေတာ္မူသည့္အခါ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ထိုပညတ္ ရိွသမွ်ကို ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ႔ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္အက်င့္ လိုေသးသနည္းဟု ထပ္၍ ေမးေလွ်ာက္ျပန္ပါသည္။

“ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္သည္ စံုလင္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိုလွ်င္ သြားေလာ့၊ ကိုယ္ဥစၥာမ်ားကို ေရာင္း၍ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အား ေပးေလာ့။ ထုိသို႔ျပဳလွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘ႑ာကို ရလိမ္႔မည္။ သို႔ၿပီးမွ ငါ႔ေနာက္သို႔ လိုက္ေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” (မႆဲ၊ ၁၉:၂၁)

လူငယ္ေလး၏ ထပ္မံေမးေသာေမးခြန္းအား သခင္ေယ႐ႈက သင္သည္ စံုလင္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိုပါက သင္၏ ဥစၥာမ်ားကို ေရာင္းပါ။ ၿပီးလွ်င္ ထိုေငြမ်ားကို ဆင္းရဲေသာသူမ်ားအား ေပးေဝပါ။ ထိုသို႔ျပဳပါက ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘ႑ာကို သိုထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳၿပီးမွသာ ငါ႔ေနာက္သို႔ လိုက္ပါဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ ထိုစကားက ယေန႔ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာသူမ်ားအား ရိွသမွ်ကို ေရာင္း၍ ေပးပစ္ဖို႔ ေျပာေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈ အရာရိွငယ္အား သိေစလိုေသာ အရာက ထိုသို႔ မဟုတ္ပါ။

“ထိုလုလင္သည္ မ်ားစြာေသာ ဥစၥာကို ရတတ္ေသာသူျဖစ္၍ ထိုစကားကို ၾကားလွ်င္ စိတ္မသာသည္ႏွင့္ သြားေလ၏။” (မႆဲ၊ ၁၉:၂၂)

သခင္ေယ႐ႈ၏ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို ၾကားလွ်င္ လုလင္ငယ္သည္ မိမိဥစၥာမ်ား ကို ေရာင္း၍ ေပးပစ္ရမည္ထင္ၿပီး စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ ထြက္သြားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုလုလင္သည္ မ်ားစြာေသာ ဥစၥာတို႔ကို ရတတ္ေသာသူျဖစ္သည္သာမက ထိုဥစၥာတို႔ အေပၚ၌ အမွီျပဳေနေသာသူ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူသည့္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာ စကားကို ဆင္ျခင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူသည္ အဘယ္သူနည္း။ သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္ပါက အသင္းသူ အသင္းသားမ်ားက ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္သူျဖစ္သလို၊ အျခားေဆြမ်ဳိးသားျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူသည့္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ က သခင္ေယ႐ႈကို မိမိ၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ မရေသးေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္း မရေသးေသာသူမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ေျပာပါ။ ကိုယ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ေနေသာသူမ်ား ခရစ္ေတာ္ကို ရဖို႔ အဖိုးအခေပးဖို႔၊ ေမတၱာေပးဖို႔ ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျပဳၿပီးမွ ငါ႔ေနာက္သို႔ လိုက္ေလာ့ဟု အရာရိွငယ္အား ခရစ္ေတာ္က မိန္႔ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လုလင္ငယ္သည္ ရာထူးႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ႂကြယ္ဝျပည့္စံုသူျဖစ္သည္။ သူ႔အား ထိုအရာ အားလံုးတို႔ကို ျဖဳတ္ၿပီး ငါ႔ေနာက္ လိုက္ဟု ေျပာသျဖင့္ အရာရိွငယ္အတြက္ ခက္ခဲေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေပတ႐ု၊ ယာကုပ္၊ ေယာဟန္တို႔ကို ငါ႔ေနာက္သို႔ လိုက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည့္အခါ သူတို႔သည္ အသက္ေမြးသည့္ ပုိက္ကြန္၊ ေလွတို႔ကို စြန္႔ခဲ႔ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ႔ၾကပါသည္။ က်မ္းတစ္ခ်က္၌ ကိုယ္ေတာ္က ငါ႔ေနာက္သို႔ လိုက္လိုသူူသည္ မိမိလက္ဝါးကားတိုင္ကို ထမ္း၍ လိုက္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္ဝါးကားတိုင္ ထမ္းေသာသူသည္ မိမိကိုယ္ မိမိ ေသလူ ဟု သိမွတ္ ခံယူထားသူျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကရာနီကုန္းေပၚသို႔ လက္ဝါးကားတိုင္ထမ္း၍ တက္လာခ်ိန္တြင္ ေတာင္ေပၚေရာက္သည့္အခါ ထိုကားတိုင္၌ ႐ိုက္ထားခံၿပီး ေသရမည္ကို သိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကားတိုင္ထမ္း၍ ေနာက္လိုက္ျခင္းဟူသည္ မိမိသည္ ေသလူျဖစ္သည္၊ ေလာကႏွင့္ ဘာမွ်မဆိုင္ေတာ့ဟု မွတ္ယူထား၍ ရွင္သန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လုလင္ငယ္က သခင္ေယ႐ႈစကားေတာ္ကို ၾကားသည့္အခါ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႏွင့္ အထံေတာ္မွ ထြက္သြားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုလုလင္ငယ္သည္ မိမိ ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို အေလးဂ႐ုျပဳအာ႐ံုစိုက္ အသက္ရွင္ေနသူျဖစ္၍ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ခဲလွ၏

“ေယ႐ႈကလည္း ငါအမွန္ဆိုသည္ကား ေငြရတက္ေသာသူသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ခဲလွ၏။ တဖန္ ငါဆုိသည္ကား၊ ကုလားအုပ္သည္ အပ္ႏွဖားကို လွ်ဳိလြယ္၏။ ေငြရတက္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ခဲသည္ဟု တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။” (မႆဲ၊ ၁၉:  ၂၃-၂၄)

လုလင္ငယ္သည္ သခင္ေယ႐ႈထံေတာ္မွ ထြက္သြားသည့္အခါ ကိုယ္ေတာ္က ေလာက၌ ေငြေၾကး ဥစၥာႂကြယ္ဝေသာသူသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ရဖို႔ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဝင္ခဲသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူျခင္းမွာ မဝင္ႏိုင္ဟု ဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုအေၾကာင္းကို သခင္ေယ႐ႈက ဥပမာႏွင့္ ယွဥ္၍ ရွင္းျပပါသည္။ ကုလားအုပ္တစ္ေကာင္က အပ္ႏွဖားေပါက္ကို လွ်ဳိဝင္ဖို႔ လြယ္ေကာင္း လြယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေငြရတတ္ေသာသူက ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံဝင္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ မိမိက ရာထူး၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ျပည့္စံုေနၿပီ၊ ေလာက၌ ဘာမွ်မလိုဟု မိမိကိုယ္ မိမိ ထင္မွတ္ယူေနေသာေၾကာင့္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈ ထိုသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို တပည့္ေတာ္တို႔ ၾကားလွ်င္ အလြန္မိန္းေမာ ေတြေဝျခင္း ရိွၾကၿပီး၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္ႏိုင္မည္နည္း။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရိွသမွ်သည္ ကိုယ္ေတာ္ေခၚေသာအခါ ရိွသမွ်ကို စြန္႔၍ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ၾကပါၿပီ။ ထို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဘယ္အက်ဳိးကို ရၾကပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကပါသည္။

ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္က အလံုးစံုတို႔ကို အသစ္ျပဳျပင္ေသာကာလ၌ လူသားသည္ ဘုန္းရိွေသာ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါ႔ေနာက္သို႔ လိုက္ေသာသင္တို႔သည္ တစ္ဆယ္႔ႏွစ္ခုေသာ ပလႅင္ေပၚမွာ ထိုင္လ်က္၊ ဣသေရလလူမ်ဳိး တစ္ဆယ္႔ႏွစ္မ်ဳိးတို႔ကို စစ္ေၾကာစီရင္ရၾကမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈ မိန္႔ေတာ္မူသည့္ အပ္ႏွဖားေပါက္အေၾကာင္းကိုလည္း ပို၍ သေဘာေပါက္ဖို႔ရန္ ရွင္းျပလိုပါသည္။ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သည္ ပတ္ပတ္လည္ အုတ္႐ိုးႏွင့္ ကာထားေသာ ၿမိဳ႕ ျဖစ္ၿပီး ထိုအုပ္႐ိုးအတြင္း၌ ေနာက္ထပ္ အုတ္႐ိုးတစ္ထပ္ရိွသည္။ ၿမိဳ႕႐ိုးဝင္ေပါက္က ေလးေထာင့္မဟုတ္။ ထိုဝင္ေပါက္မ်ားထဲမွ တစ္ေပါက္ကို အပ္ႏွဖားေပါက္ဟု အမည္ေပးထားသည္။ ထိုအပ္ႏွဖားေပါက္မွ ဝင္လိုပါက ေအာက္လွ်ဳိးႏွိမ္႔ခ်ၿပီးမွ ဝင္ရသည္။ သူေဌး သူႂကြယ္မ်ား ကုလားအုပ္ေပၚ၌ ထိုင္လ်က္၊ ပစၥည္းမ်ားလည္း တင္ေဆာင္လာလွ်င္ ထိုအပ္ႏွဖားေပါက္ေရာက္ပါက လူလည္း ကုလားအုပ္ေပၚက ဆင္းရသလို၊ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ခ်ၿပီးမွ ကုလားအုပ္ကလည္း ဒူးကို ေကြးၿပီး ေခါင္းကို ႏွိမ္႔ၿပီးမွ ဝင္၍ရသည္။ ကုလားအုပ္ေပၚမွ မဆင္းဘဲ ထိုင္လ်က္ ႏွင့္ ေခါင္းေမာ့ ရင္ေကာ့ၿပီး ဝင္၍ မရပါ။ အဓိပၸာယ္က မာန္မာနႏွင့္ ေခါင္းေမာ့ၿပီး ဟန္ပန္ တစ္ခြဲသားႏွင့္ ဝင္ဖို႔ မဟုတ္၊ ႏူးႏူးၫြတ္ၫြတ္ႏွင့္ ႏွိမ္႔ႏွိမ္႔ခ်ခ်သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ ဝင္မွရသည္ ဟူေသာ သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုလားအုပ္သည္ ထုိအပ္ႏွဖားေပါက္ကို ဝင္ဖို႔ လြယ္ေသာ္လည္း ေငြရိွေသာသူ၊ အ႐ိုက္အရာရိွေသာသူသည္ ထိုအရာတို႔ေၾကာင့္ ေမာက္မာ ဝါႂကြားၿပီး မိမိ၌ ဘာမွ်မလိုဟု ထင္၍ ထိုအရာတို႔အေပၚ၌သာ အသက္တာကို အမွီျပဳထားပါက ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ဖို႔ ခက္လွေပသည္။ ယေန႔ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို လက္ခံ ယံုၾကည္သည့္အခါ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တႏွလံုးသားႏွင့္ မိမိသည္ ဘာမွ်မဟုတ္ပါ။ မိမိ၏ အစြမ္း၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သိၿပီး ႏွိမ္႔ခ်ေသာသေဘာႏွင့္ တိုးဝင္မွသာ ဘုရားသခင္က လက္ခံၿပီး ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္

သခင္ေယ႐ႈ ထံေတာ္သို႔ လာေသာ လုလင္ငယ္သည္ ထာဝရအသက္ကို ရလိုေသာ္လည္း မိမိနည္းလမ္းႏွင့္ မိမိလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္သာ ရလိုသူ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈအား အဘယ္သို႔ ျပဳရမည္နည္းဟု ေမးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ေငြေၾကးစည္းစိမ္ႂကြယ္ဝမႈကို မစြန္႔ႏိုင္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ေျပာေသာ နည္းလမ္းအတိုင္းလည္း မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ။ ထုိသို႔ဆိုလွ်င္ လူသည္ ေလာက၌ အသက္ရွင္ရာ၌ ေငြမရွာရ၊ ႂကြယ္ဝမႈမရိွရဟု ဆိုလိုပါသလား။ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေလာက၌ အသက္ရွင္ရာတြင္ ေငြလိုအပ္သည္ကို ကိုယ္ေတာ္က သိေတာ္မူပါသည္။ ေငြမရွာရဟု ကုိယ္ေတာ္က မေျပာပါ။ ေငြကို မတပ္မက္ဖို႔ရန္သာ ကိုယ္ေတာ္က သတိေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေငြကို တပ္မက္မိေသာသူတို႔သည္ အျပစ္က ေနာက္ဆက္တြဲ လိုက္လာပါသည္။

“အေၾကာင္းမူကား၊ ေငြကို တပ္မက္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအမႈအေပါင္းတို႔တြင္ မူလအျမစ္ျဖစ္သတည္း။” (၁တိ၊ ၆:၁၀)

သမၼာက်မ္းစာက ေငြကို တပ္မက္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာ အမႈအေပါင္းတို႔၏ မူလအျမစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးထားပါသည္။ ေငြကို ရလို၍ တပ္မက္စိတ္ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ မျပဳသင့္ေသာအမႈကို ျပဳမိၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေငြရိွလာသည့္အခါ၌လည္း ေမာက္မာလာတတ္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါေးသာသူမ်ား၊ အဝတ္အစား ႏြမ္းႏြမ္းပါးပါးႏွင့္ လာေသာသူမ်ားကို ေတြ႔ပါက အထင္ေသးတတ္သည္။ သကၤာမကင္း ျဖစ္တတ္သည္။ အေပါင္းအသင္း မလုပ္လုိ၊ ႏွိမ္႔ခ်ၿပီးဆက္ဆံလိုၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ ေဖာ္ျပျခင္းခံရေသာ သူေဌးေလးသည္လည္း သူ၏ ႂကြယ္ဝမႈတို႔က သူ႔ဘုရားျဖစ္ေနသည္။ ထိုအရာမ်ားကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူေရွ႕၌ ကယ္တင္ရွင္ ရိွပါလ်က္ ထိုအရွင္ကို လက္မခံႏိုင္၊ ထိုအရွင္၏ စကားကို နားမေထာင္ႏိုင္ဘဲ ရိွေနပါသည္။ ထိုသို႔ဆို၍ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္းကို မေကာင္းဟု ဆိုေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႂကြယ္ဝျခင္းေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားကို ကူညီ မစႏိုင္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ေမတၱာျပေပးကမ္းႏိုင္သည္။ ႂကြယ္ဝမႈက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရား ျဖစ္မသြားဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေလာကႏွင့္ဆိုင္သည့္ ႂကြယ္ဝမႈ စည္းစိမ္မ်ား၊ ဂုဏ္ျဒပ္မ်ားကို အမွီမျပဳ၊ မကိုးကြယ္ဘဲ ဘုရားရွင္ေရွ႕ေတာ္သို႔ လာၾကသည့္အခါ ထိုအရာအားလံုးတို႔ကို ခ်ထားၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းခံယူၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားနာရသည့္အခါ၌ လည္း ဆင္ေျခမေပးဘဲ၊ ဘုရားရွင္၏ စကားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိၿပီး မိမိတို႔ အသက္တာ၌ ျပင္ဆင္ဖို႔ရန္ ရိွသည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို အသက္တာ၌ လက္မခံရေသးပါကလည္း ကို္ယ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံဝင္ခြင့္ ဗီဇာရထားသူမ်ားျဖစ္လ်က္ ေန႔စဥ္အငက္တာ၌ မာန္မာနသေဘာမရိွဘဲ ဘုရားသခင္ေနရာ၌ မည္သည့္ အရာကိုမွ် အစားမထိုးဘဲ ကိုယ္ေတာ္ကုိသာ ခိုလံႈကိုးစား နာခံလ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ရန္ ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွ လိုက္ရပါသည္။

0 comments: