Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Sunday, April 22, 2012

သိုးထိန္း (ေဒသနာေတာ္)


တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း အပတ္စဥ္ပံုမွန္ တရားေဒသနာေတြကို နာယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားလာခဲ႔တာ အေတာ္ေလး ခရီးေပါက္လာလို႔ အဖဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းမိပါတယ္။ ရပ္ေဝးရပ္နီးက အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းတက္ေရာက္ဖို႔ ေဝးကြာေနတဲ႔ ယံုၾကည္သူမ်ား ခြန္အားယူႏိုင္ဖို႔နဲ႔ မယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ဖတ္႐ႈေလ႔လာႏိုင္ဖို႔ ေဝမွ်တင္ဆက္ေပးေနတာပါ။ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔က ၾကားနာခဲ႔ရတဲ႔ ဆရာႀကီး ဦးတင္ေမာင္ညိဳ ရဲ႕ “သိုးထိန္း” ေဒသနာေတာ္ကုိ ျပန္လည္ ေဝမွ်ေပးခ်င္ ပါတယ္။ ဖတ္ၾကားနာသူတိုင္းအား ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ Amen!


နိဒါန္း
“ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါသည္ ဆင္းရဲမခံရ။” (ဆာ၊ ၂၃:၁)
ဤဆာလံက်မ္းကို ေရးသားစပ္ဆိုေသာ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးက ဘုရားသည္ မိမိ၏ သိုးထိန္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိက သိုးျဖစ္ၿပီး ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကို ထိန္းေသာ သိုးထိန္းဟု ဝန္ခံထားပါသည္။ မိမိအား ထာဝရဘုရားက ထိန္းေက်ာင္းပဲ႔ျပင္မႈေအာက္၌ ရိွေနေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမခံရဟု ဆိုပါသည္။ ဆာလံဆရာနည္းတူ ထာဝရဘုရား၏ ထိန္းေက်ာင္းပဲ႔ျပင္မႈေအာက္၌ ရိွေနၾကေသာသူမ်ားသည္ ေလာကအသက္တာ၌ ဆင္းရဲစရာ အေၾကာင္းမရိွပါ။ ဆင္းရဲသည္ဟုဆိုရာ၌ ယေန႔ အမ်ားက ေငြေၾကးမရိွ၍ ဆင္းရဲျခင္းရိွသလို၊ အိမ္ေထာင္အဆင္မေျပ၍ ဆင္းရဲျခင္း၊ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ႔၍၊ သားသမီးမ်ား စကားနားမေထာင္၍၊ စီးပြားပ်က္၍ ဆင္းရဲျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွၾကပါသည္။ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လူသားတို႔ ခံေနၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ သိုးထိန္းႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပေခၚေဆာင္ရာ ေနာက္သို႔ လိုက္ပါက ေလာကဓံ တရား၏ ဖိစီးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ခံရမည့္ ဆင္းရဲျခင္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္၍ လံုျခံဳစြာ အသက္ရွင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သိုးသည္ အျခားေသာ သတၱဝါမ်ားႏွင့္ မတူပါ။ အျခားေသာ သတၱဝါမ်ားသည္ စားက်က္ေရာက္ဖို႔ ျခံမွလြတ္ေပးလိုက္လွ်င္ သူ႔ဖာသာ ရွာ၍ စားေသာက္တတ္ၾကသည္။ တိရစၦာန္ေက်ာင္းသူ မ်ားက ညေနေရာက္မွ ျပန္၍ ေမာင္းၿပီး ျခံအတြင္းသို႔ သြင္းရသည္။ သိုးမူကား ထုိသို႔မဟုတ္၊ စားက်က္ရိွရာသို႔ မိမိဖာသာ မသြားတတ္၊ သိုးထိန္း၏ လမ္းျပေခၚေဆာင္ရာေနာက္သို႔ အသံကိုနားေထာင္၍ ေနာက္မွ လိုက္သြားၾကပါသည္။ သိုးထိန္း ေနာက္သို႔မ်က္ေျခမျပတ္ ေစ႔ေစ႔ၾကည့္ၿပီး လိုက္သြားေသာ သိုးသည္ ေကာင္းေသာစားက်က္သို႔ေရာက္ၿပီး မဆင္းရဲ သကဲ႔သို႔၊ သိုးထိန္းတည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရား၏ အသံေတာ္ကို နားေထာင္ၿပီး ေစ႔ေစ႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ အသက္ရွင္ေသာသူသည္ ဆင္းရဲမခံရဟု ကတိေတာ္ရိွပါသည္။

စိတ္ဆင္းရဲျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔မွ လြတ္၍
ေလာက၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေျခအေနတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ ဆင္းရဲစရာအေၾကာင္းမရိွပါ။ ယေန႔ အခ်ဳိ႕ေသာ အိမ္ေထာင္မ်ားက စိတ္ဆင္းရဲေနၾကရသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပ၊ လင္ႏွင့္ မယားက သံုးႏွင့္ေလး ပမာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မရၾက။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မေတြ႔ခ်င္ၾက။ အိမ္ေထာင္သည္ ေလးႏွင့္သံုး ကဲ႔သို႔သာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ျဖစ္ၿပီး ညီၫြတ္ေနဖို႔လိုပါသည္။ ထိုအိမ္ေထာင္က အိမ္ေထာင္ေရး မဆင္းရဲေသာ အိမ္ေထာင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ အိမ္ေထာင္ေရး ဆင္းရဲေနပါသလား။ ထုိအိမ္ေထာင္၏ သိုးထိန္းသည္ ထာဝရဘုရားမဟုတ္ေသးဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ကေလးငယ္မ်ား နားမၾကားေသာ္လည္း ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းေနရသည္။ စာသင္ရသည္။ ေကာင္းစြာ စားၾကရသည္။ ဘုရားအေၾကာင္းကိုလည္း ၾကားၾကရသည္။ ဘုရားသခင္ကို သိေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းမရိွပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သိုးထိန္းတည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရား၏ အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ ေနတတ္ၾကဖို႔ လုိပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ စကားကို နားေထာင္၍ ေခၚသည့္ေနရာသို႔ လိုက္ၿပီး၊ ထားေသာေနရာတြင္ ေနတတ္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ စိတ္ဂေယာက္ဂယက္ႏွင့္ ဟိုေျပးဒီေျပး မျဖစ္သင့္ပါ။ (ေယာ၊ ၁၀) ကို ဆင္ျခင္သည့္အခါ သိုးႏွင့္ သိုးထိန္းအေၾကာင္းကို နက္နက္နဲနဲ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သိုးကို ညဘက္ျခံထဲ၌ သိပ္ထားၿပီး နံနက္ေရာက္လွ်င္ အမည္ႏွင့္ ေခၚထုတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သိုးျခံသည္ ၾကက္ျခံကဲ႔သို႔ မဟုတ္၊ ခါးေလာက္သာရိွေသာ အကာအရံျဖင့္ ျခံစည္း႐ိုးလုပ္ထားပါသည္။ သိုးျခံ၌ တံခါးမရိွပါ။ ဝင္ေပါက္၌ သိုးထိန္းသည္ လွံတံႏွင့္ ေတာင္ေဝွးကို ပိုက္ၿပီး ကန္႔လန္႔ျဖတ္ အေနအထားႏွင့္ အိပ္၍ ေစာင့္ေနတတ္ပါသည္။ သိုးထိန္းက သိုးတို႔ စည္းကမ္းမဲ႔ အျပင္မထြက္ဖို႔ ေစာင့္ေနတတ္သလို၊ အျခားေသာ သားေကာင္တို႔၏ အႏၲရာယ္မွလည္း ကာကြယ္ေပးပါသည္။
သိုးသည္ မိမိသိုးထိန္း၏ အသံကို  သိပါသည္။ ထိုနည္းတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ သိုးမ်ား ျဖစ္ပါက အသံေတာ္ကို သိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာက၌ အသံအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွသည္။ စာတန္သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ အသံကဲ႔သို႔ တုပတတ္ပါသည္။ သူလည္း တန္ခိုးရိွပါသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူ လူငယ္မ်ား စာတန္၏အသံကို ၾကားၿပီးနားေယာင္၍ ပါသြားတတ္ၾကသည္။ ဧဝံေဂလိေဟာေျပာေနေသာ လူငယ္မ်ား၊ အသင္းေတာ္၌ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ဦးေဆာင္ေနၾကေသာ လူငယ္မ်ား ညဘက္တြင္ စာတန္က မင္း ဒီေန႔ပင္ပန္းသြားတယ္ မဟုတ္လား၊ အပန္းသြားေျဖလိုက္ ဟု ေသြးေဆာင္ေျပာေနသံကုိ နားေယာင္ၿပီး ညေနဘက္ ဘီယာဆိုင္၌ သြားထိုင္တတ္ၾကသည္။ အျခားသူ ေတြ႔သည္ျဖစ္ေစ၊ မေတြ႔သည္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ သိပါသည္။ အိမ္တစ္အိမ္၌ ဘီယာေသာက္ေသာသူ၊ အရက္ေသာက္တတ္ေသာသူ ရိွပါက ထိုအိမ္မိသားစုအတြက္ စိတ္ဆင္းရဲစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေသာက္တတ္ေသာသူက ညေနေရာက္လွ်င္ အိမ္၌ မေနတတ္၊ ဘီယာဆိုင္၊ အရက္ဆိုင္သို႔ ထြက္သြားတတ္သည္။ ေသာက္စရာ မရိွလွ်င္ ေစ်းဖိုးကို ႏိႈက္ယူတတ္သည္။ ထိုသို႔ ေသာက္ၿပီး ျပန္လာလွ်င္လည္း အိမ္၌ ျပႆနာရွာတတ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း၊ ခႏၶာဆင္းရဲျခင္း မရိွဖို႔ရန္ ဆာလံဆရာႀကီးကဲ႔သို႔ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟု ဝန္ခံၿပီး ထာဝရဘုရား၏ အသံေတာ္ကို နားေထာင္၍ လမ္းျပေခၚေဆာင္ရာေနာက္သို႔ လုိက္တတ္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ထိုသို႔ လိုက္တတ္ၾကပါက ဆင္းရဲစရာ အေၾကာင္းမရိွပါ။ သို႔မဟုတ္ပါက အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဆင္းရဲျခင္းမ်ားထဲ၌ ညည္းညဴေနရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕က ေနစရာအိမ္မရိွ၍ စိတ္ဆင္းရဲၾကရသည္။ အျခားသူမ်ား၏ အိမ္ငွားေနျပန္သည့္အခါ၌လည္း အိမ္ရွင္မေကာင္းပါက စိတ္ဆင္းရဲရသည္။ သမီးရည္းစား စိတ္သေဘာမတိုက္ဆိုင္သျဖင့္ ကြဲသြားၾကသည့္အခါ၌လည္း စိတ္ဆင္းရဲၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕က စိတ္ဆင္းရဲလြန္း၍ အဆိပ္ေသာက္၍ပင္ ေသၾကသည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သိုးထိန္းျဖစ္ပါက ထိုသို႔ေသာ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။

တရားလမ္းထဲ၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏
“စိမ္းလန္းေသာ က်က္စားရာအရပ္၌ ငါ႔ကို အိပ္ေစေတာ္မူ၏။” (ဆာ၊ ၂၃:၂)
ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ေသာသူသည္ စားစရာ၊ ေသာက္စရာမဆင္းရဲ၊ ႂကြယ္ဝေသာ အသက္တာ၌ ေနထိုင္ရွင္သန္ရေသာအခြင့္ရပါသည္။ သိုးထိန္းႀကီးက မိမိသိုးတို႔အား စိမ္းလန္းေသာ စားက်က္ရိွရာ အရပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္သကဲ႔သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်မက သာယာေသာ ျမစ္နားသို႔လည္း လမ္းျပေတာ္မူပါသည္။ 
“ငါ႔ဝိညာဥ္ကို အားျဖည့္၍ နာမေတာ္အဘို႔ အလို႔ငွာ တရားလမ္းထဲ၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏။” (ဆာ၊ ၂၃:၃)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝိညာဥ္ကိုလည္း အားျဖည့္ေပးပါသည္။ ဝိညာဥ္ခြန္အားရိွေသာသူမူကား နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ဆုေတာင္းရလွ်င္လည္း ေညာင္းသည္ဟု မမွတ္ယူ၊ မပ်င္းရိပါ။ ထိုမွ်မက နာမေတာ္ဘို႔ အလို႔ငွာ တရားလမ္းထဲ၌လည္း ေသြးေဆာင္၍ ေခၚေတာ္မူပါသည္။ ဝိညာဥ္ဘက္၌ အားသန္ေသာသူသည္ ဘုရားေက်ာင္းကို မပ်က္မကြက္တက္ခ်င္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အာ႐ံုျပဳနားေထာင္တတ္ပါသည္။ စိတ္ႏွလံုးပါလ်က္ ဆုေတာင္းတတ္သည္။ ထိုသူ၏ ဆုေတာင္းသံကိုလည္း ဘုရားသခင္သည္ ၾကား၍ နားေထာင္လ်က္ အေျဖေပးပါသည္။
“အကယ္၍ ေသမင္း၏အရိပ္လႊမ္းမိုးေသာ ခ်ဳိင့္ထဲသို႔ ေလွ်ာက္သြားရေသာ္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ကို မေၾကာက္ပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍ လွံတံေတာ္ႏွင့္ ေတာင္ေဝွးေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကို ခ်မ္းသာေစပါ၏။” (ဆာ၊ ၂၃:၄)
အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသက္တာေလွ်ာက္သြားရာ၌ ေသမင္း၏အရိပ္လႊမ္းမိုးေသာ ခ်ဳိင့္ထဲသို႔ ေလွ်ာက္သြား ရေသာ္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ကို ေၾကာက္စရာမလိုပါ။ အေၾကာင္းမွာ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကြယ္ကာထား၍ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္လမ္းျပေခၚေဆာင္ရာေနာက္သို႔ လုိက္သြားပါက မည္သည့္အႏၲရာယ္ကိုမွ် ေၾကာက္စရာမလိုပါ။ ကိုယ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အက်ဳိးနည္းေစမည့္ေနရာကို မည္သည့္အခါမွ် ေခၚေဆာင္မသြားပါ။ ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ အက်ဳိးရိွေစမည့္ ေနရာ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာကိုသာ ေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ သိုးထိန္းတို႔သည္ သိုးမ်ားကို ခ်ဳိင့္မ်ား၊ ခလုတ္ကန္သင္းမ်ားေပါေသာေနရာကို မည္သည့္အခါမွ် မေခၚသြားပါ။ ဘုရားကို ခ်စ္ေသာ သားသမီးမ်ားကိုလည္း မဟုတ္ေသာေနရာမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ် မေခၚသြားပါ။ အရက္ဆိုင္၊ ေလာင္းကစားဝိုင္း၊ အေပ်ာ္ရွာေသာေနရာမ်ားသို႔ မည္သည့္အခါမွ် မေခၚသြားပါ။ ယံုၾကည္သူ မိႆဟယရိွေသာေနရာ၊ ဝိညာဥ္ခြန္အားရရိွေစမည့္ေနရာမ်ားသို႔သာ ေခၚသြားပါသည္။ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အရပ္သို႔သြားရလွ်င္ပင္ ကိုယ္ေတာ္ပါရိွပါက ေၾကာက္စရာ မရိွပါ။ လွံတံေတာ္ ႏွင့္ ေတာင္ေဝွးေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်မ္းသာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ေဝွးက တန္ခိုးကို လိုသည့္အခါ အသံုးျပဳပါသည္။ ေမာေရွသည္ ဣသေရလလူမ်ားႏွင့္အတူ ပင္လယ္နီကို ျဖတ္ဖို႔ ၾကံဳလာသည့္အခါ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္အတိုင္း ပင္လယ္ေပၚမွာ လွံတံကို ကိုင္၍ လက္ကို ဆန္႔သည့္အခါ ပင္လယ္ေရႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားၿပီး ဣသေရလလူတို႔ တစ္ဘက္ကမ္းကို ေလွ်ာက္၍ သြားၾကရသည္။ ေတာင္ေဝွးက အႏၲရာယ္ႏွင့္ ေတြ႔သည့္အခါ၊ အားနည္းေသာအခါ အေထာက္အကူ အျဖစ္ အသံုးျပဳပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အသက္ႀကီးသူမ်ား တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ သြားလာသည့္အခါ ေတာင္ေဝွးကို အားျပဳ၍ သြားလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုနည္းတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားနည္းသည့္အခါ ဘုရားသခင္၏ ေတာင္ေဝွးက ေထာက္ကူေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရန္သူတို႔ေရွ႕မွာ စားပြဲကိုခင္း၏
“အကၽြႏ္ုပ္၏ ရန္သူတုိ႔ေရွ႕၏ အကၽြႏ္ုပ္အဘို႔စားပြဲကို ခင္းေတာ္မူ၏။” (ဆာ၊ ၂၃:၅)
ရန္သူေရွ႕၌ စားပြဲကိုခင္းသည္ဟူေသာ စကားသည္ သဘာဝအေျခကို လြန္ေသာစကားျဖစ္ၿပီး ထူးဆန္းေသာ ေဖာ္ျပမႈဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိေရွ႕၌ ရန္သူရိွေနၿပီးမွ မိမိကစားပြဲ၌ ထိုင္၌ အစားအေသာက္ကို မည္သို႔ ေအးေဆးၿငိမ္သက္စြာ စားႏိုင္ပါမည္နည္း။ စားပြဲ၌ ထိုင္၍ အစားစားျခင္းက မိမိေရွ႕ခ်ထားေသာ အစားအစာမ်ားကို တစ္ခုခ်င္းအရသာခံၿပီး ျဖည္းျဖည္းေအးေအး စားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားက ေရွ႔၌ရန္သူရိွေနလင့္ကစား ၿငိမ္ဝပ္စြာ စားေသာက္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ လူ႔သဘာဝတရားအရဆိုပါမူ ရန္သူေရွ႕၌ ရိွေနသည့္အခါ စားပြဲ၌ ထိုင္ၿပီး အပူအပင္မရိွၿငိမ္သက္ေအးေဆးစြာ အစာမစားႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေရွ႕၌ ရန္သူရိွေနပါလ်က္ မေၾကာက္မရြံ႕၊ မပူမပန္ဘဲ စားပြဲ၌ ထိုင္၍ စိတ္ေအးလက္ေအးစားႏိုင္သည္ဟု ဆာလံဆရာႀကီးက ဆိုေနျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သိုးထိန္းျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကြယ္ကာ ေစာင့္ထိန္းလ်က္ လမ္းျပမစေနသည္ကို သိၿပီး နာခံအသက္ရွင္ေန၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အမွန္တကယ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သိုးထိန္းျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြန္ုပ္တို႔က ကိုယ္ေတာ္၏ သိုးအစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါက ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ကိုယ္ေတာ္၏ သိုးအစစ္အမွန္ျဖစ္ပါက ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔က အစာစားသည့္အခါ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း၍ စားဖို႔သတိျပဳပါ။  သိုးထိန္းသည္ သိုးတို႔ကို စားက်က္သို႔ မေခၚသြားမီ နယ္ေျမကို ဦးစြာေလ႔လာပါသည္။ ထိုေနရာ၌ ေခ်ာက္ကမ္းပါး ရိွသလား။ ရန္သူရိွသလား။ သိုးတို႔ကို ကိုက္စားမည့္ ဝံပုေလြ၊ ေခြးအ စသည္သို႔ေသာ သားရဲမ်ားရိွသလား။ စိမ္းလန္းေသာ စားက်က္ရိွသလားဟု ေလ႔လာၾကည့္႐ႈၿပီးမွ မိမိသိုးတို႔ကို ထိုအရပ္သို႔ေခၚလာၿပီး ၿငိမ္ဝပ္စြာ စားေစပါသည္။ ထိုနည္းတူ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အသက္တာကိုလည္း ဘုရားသခင္သည္ အစဥ္ကြယ္ကာမစမႈေၾကာင့္ ရန္သူတို႔ေရွ႕၌ ရိွေနေစကာမူ စားပြဲႏွင့္ ထုိင္၍ ၿငိမ္ဝပ္စြာ အစာစားႏိုင္ေသာအခြင့္ကို ေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ ကြယ္ကာမစမႈခံစားရဖို႔ရန္ဆုေတာင္းပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ အႏၲရာယ္ပတ္လည္ဝိုင္းေနေသာ အေျခ၊ ေၾကာက္ရြံ႕စရာအေျခအေန၌ပင္ ၿငိမ္သက္စြာအစာ စားႏိုင္ရေသာ အခြင့္ေပးပါသည္။
“အကၽြႏ္ုပ္၏ ေခါင္းကိုဆီႏွင့္ လိမ္းေတာ္မူ၏၊ အကၽြႏ္ုပ္၏ ခြက္ဖလားသည္လွ်ံလ်က္ရိွပါ၏။” (ဆာ၊ ၂၃:၅)
အကၽြႏ္ုပ္၏ ေခါင္းကို ဆီႏွင့္လိမ္းသည္ဆိုျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ ႀကိဳဆိုလက္ခံျခင္းႏွင့္ ေကာင္းႀကီး ဘိသိက္ကို ခံစားေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာမ်ားကိုလည္း ေန႔ရက္အစဥ္အတိုင္း ဘုရားရွင္က စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေကာင္းႀကီးေပးသည္မွာ ျပည့္စံုလံုေလာက္႐ံုမွ်မက လွ်ံပယ္သည့္တိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလတုိင္ ေကာင္းႀကီးေပးေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး၊ ဆာလံဆရာႀကီးက အကၽြႏ္ုပ္သည္ ေက်းဇူးႏွင့္ က႐ုဏာကို တစ္သက္လံုး ခံစား၍ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္မွာ အစဥ္အျမဲေနရမည္ဟု ဝန္ခံထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ ေန႔စဥ္ဘုရားသခင္၏ အသံေတာ္ကို နားေထာင္လ်က္ အသက္ရွင္သြားလာပါက ယခုဘဝႏွင့္ ဆိုင္၍ စားဖို႔၊ ေသာက္ဖို႔၊ ေနဖို႔ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို မစၿပီး အႏၲရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွလည္း ကြယ္ကာ ေစာင့္ထိန္း၍ ပို႔ေဆာင္သည္သာမက ေနာင္ဘဝ၌လည္း ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ေနရေသာအခြင့္ကိုလည္း ခံစားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင့္ ေမတၱာႏွင့္ အသိေပး ေဝငွလိုက္ရပါသည္။

0 comments: