Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Sunday, May 13, 2012

အသက္ရွင္ျခင္းသက္ေသ (ေဒသနာေတာ္)


အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ Blog ကေန ေဒသနာေတာ္ေတြကို ေဝငွလာခဲ႔တာ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုတိုင္ေအာင္ ေရာက္လာခဲ႔ပါၿပီ။ ခုလိုေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တင္ျပေဝငွႏိုင္ခြင့္အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းမိသလို၊ ျပည္တြင္းျပည္ပက ယံုၾကည္သူ ခ်စ္မိတ္ေဆြေတြလည္း ဝိညာဥ္ခြန္အား ဆာငတ္မႈ သက္သာေျပေပ်ာက္ေစမယ္လို႔ ယံုၾကည္မိပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာလည္း ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးတင္ေမာင္ထြန္း ရဲ႕ ေဒသနာေတာ္ကို ထပ္မံတင္ျပေဝငွသြားခ်င္ပါေသးတယ္။ ဒီေဒသနာကို ဆရာႀကီးက လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ေဝငွခဲ႔တာပါ။ ေဒသနာေတာ္ကိုေတာ့ “အသက္ရွင္ျခင္းသက္ေသ” လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဖတ္ၾကားနာသူတိုင္းအား ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပး၍ တည္ေဆာက္သူတိုင္းအား သာ၍ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ Amen!


နိဒါန္း
ဘုရားသခင္၏ စီမံမႈ၊ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ သြားလာသည့္အခါ ဘုရားႏွင့္ ဆက္ေသာ သူမ်ားသာ ပါၾကပါသည္။ ဤသည္ကို မိႆဟယဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ မိႆဟယသည္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ဝိညာဥ္ႏွင့္ခိုင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ခိုင္းသည့္အခါ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အဆက္မရိွေသာ္လည္း ညီၫြတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ (ဧ၊ ၄:၁၅-၁၆) လူသည္ အျပစ္ျပဳမိ၍ ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္သြားၿပီးေနာက္ ဘုရား၏ ဘုန္းႏွင့္ ဘုရားဂုဏ္ကို သိဖို႔ ဗိမၼာန္ေတာ္အားျဖင့္ ေဆာက္ခြင့္ေပးၿပီး ဆက္ခြင့္ေပးပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္မွာမူကား တဲေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ေသာ ေမာေရွအားျဖင့္ လူမ်ဳိးေတာ္ကို ဘုရားသခင္က စကားေျပာပါသည္။ တဲေတာ္၌ ဘုရားသခင္ကို ၾကည္ညိဳေလးစားေသာသူမ်ား သာ ပါဝင္ၾကပါသည္။ တဲေတာ္သည္ လူအျမင္၌ ထည္ဝါျခင္းမရိွပါ။ သို႔ေသာ္ တဲေတာ္အေပၚ၌ မိုးတိမ္ အစဥ္ရိွပါသည္။ တဲေတာ္သည္ မိႆဟယ၏ သက္ေသျဖစ္ပါသည္။ မိႆဟယသည္ ဝိညာဥ္ပါၿပီး ေမတၱာႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔စည္း႐ံုးမႈသည္ စနစ္ရိွၿပီး သေဘာတူလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အျခားသူမ်ား ဘုရားကို သိျမင္ဖို႔လိုလာသည့္အခါ ဘုရားသခင္သည္ ဒါဝိဒ္မင္းကို အခြင့္ေပးၿပီး ေရွာလမုန္က ဗိမၼာန္ေတာ္ကို ေဆာက္လုပ္ပါသည္။ ၇ ႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ ဗိမၼာန္ေတာ္၌ ရိွေသာ္လည္း တဲေတာ္က ဘုရားရွင္အစဥ္ပါရိွက်ိန္းဝပ္ေသာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ အမႈကို ျပဳသည္ ျဖစ္ပါေစ ေမတၱာပါၿပီး ဘုရားႏွင့္ဆက္ေနပါလွ်င္ ဝိညာဥ္ေတာ္က အလုပ္လုပ္ပါသည္။ ဦးေခါင္းတည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္ထံမွ ေမတၱာစီးလာသည့္အခါ အသီးသီး အဂၤါမ်ားက ကိုယ္႔ငန္း ကိုယ္တာ ကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔အားျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းႀကီးပြားေစသလို မဂၤလာတိုးလာစရာ အေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေကာင္းႀကီးသက္ေသသည္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အသင္းက လုပ္ေဆာင္သည္ထက္ မ်ားစြာ သာလြန္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၌ ရိွလာသည့္အခါ အသင္းေတာ္မတူ၊ ဂိုဏ္းဂဏမတူေသာ္လည္း ညီၫြတ္မႈရိွသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဘုရားဘုန္းေဆာင္ေသာသူ ျဖစ္ပါ
အသက္ရွင္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ၏ အသက္တာထဲ၌ ေတြ႔ရသည့္အခါ ဘုရားသခင္ကို မသိေသးေသာသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္၌ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ တရားက လုပ္ပါ။ ႀကိဳးစား အားထုတ္ပါ။ ရမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဘုရားသခင္ကမူ သင္လုပ္၍ မရ၊ ငါလုပ္ေပးမည္ဟု ဆိုေသာ အရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားရွင္သည္ လူႏွင့္ ေလာကဓါတ္အရာမ်ားကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိၾကပါသည္။ ထိုမွ်မက ကိုယ္ေတာ္သည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေသကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာထဲ၌ လည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူဖို႔ အလိုဆႏၵရိွပါသည္။
“ညီအစ္ကိုတို႔ အသက္ရွင္ျခင္းလကၡဏာ၊ သန္႔ရွင္းျခင္းလကၡဏာ၊ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူဖြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာယဇ္ကို သင္တို႔သည္ ပူေဇာ္၍ မိမိကိုယ္ခႏၶာကို ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္း တည္းဟူေသာ သင္တို႔ျပဳအပ္ေသာ ဝတ္ကို ျပဳမည့္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဂ႐ုဏာေတာ္ကို ေထာက္ထား၍ သင္တို႔ကို ငါတိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ေပ၏။” (ေရာ၊ ၁၂:၁)

ေလာ့ ဟု မေျပာပါ။ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္အတန္ၾကာက ဆရာႀကီး ဘီလီဂေရဟမ္ထံ ဟစ္ပီ လူငယ္ေလး ေရာက္လာသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ မုတ္ဆိတ္မရိတ္၊ အဝတ္မလဲ၊ ေရမခ်ဳိး၊ ေလာက၌ ေပေပေတေတ ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔က ဆရာႀကီးအား မိမိတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ေလ႔လာၿပီးၿပီ၊ ဆရာႀကီးက ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း ေဟာေျပာၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မတူ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က မုတ္ဆိတ္ရိွၿပီး၊ ဖိနပ္မပါေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တူၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုအခါ ဆရာႀကီးက သင္တို႔သည္ ဓါတ္ပံုထဲမွ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တူေကာင္းတူမည္။ သို႔ေသာ္ သင္တို႔အတြင္းက မတူ၊ ကၽြႏ္ုပ္က အျပင္သ႑ာန္က မတူေသာ္လည္း အတြင္းထဲက ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တူေအာင္ လိုက္ေလွ်ာက္သည္။ မိမိ၌ မတရားေသာေမထုန္မရိွ၊ ေဆးေျခာက္မရိွ၊ အရက္မရိွ၊ ႏႈတ္ကပတ္ အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္သည္ဟု ဆိုကာ သက္ေသခံပါသည္။ ဟစ္ပီတို႔၌ ထိုအရာအားလံုး ရိွသည္။ ဆရာႀကီး ဘီလီဂေရဟမ္ထံလာေသာ ဟစ္ပီလူငယ္ ေျပာင္းလဲ သြားပါသည္။ ယေန႔ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တူသည္ဟု ဆိုရာ၌ အျပင္သ႑ာန္ ဓါတ္ပံုႏွင့္ တူၾကဖို႔ မဟုတ္ပါ။

ယံုၾကည္သူတို႔အထဲ၌ ခရစ္ေတာ္ အသက္ရွင္ေနေသာ သက္ေသ ထင္ရွားေပၚလြင္ၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ယေန႔ ကမၻာႀကီးထဲ၌ လူအမ်ားက အသက္ရွင္ေသာဘုရားကို ေတြ႔ဖို႔ မ်ားစြာ တမ္းတေနၾကပါသည္။ လူမ်ား အထဲ၌ရိွေသာ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ သဘာဝသ႑ာန္ျဖစ္သည့္ ဝိညာဥ္က ထိုသက္ေသကို ေတြ႔ျမင္လိုလွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသက္ရွင္ေသာဘုရားကို ကိုးကြယ္သည္ဟုဆိုေသာ ခရစ္ယာန္အမ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ၾကည့္ၾကပါသည္။ ထိုသူတို႔ ခရစ္ေတာ္ကို ေတြ႔ၾကပါသလား။ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကိုမူကား မ်ားစြာ ၾကားၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကို ထိုသူမ်ား အသက္တာၠ မေတြ႔ၾကရပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက မ်ားစြာ စကားမေျပာၾကေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ အသက္ရွင္ျခင္းသက္ေသက သူတို႔အသက္တာ၌ မ်ားစြာ ထင္ရွားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူျဖစ္၍ အျပင္သ႑ာန္ျဖစ္သည့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း အသက္တာ အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိထက္ သာလြန္၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အထဲ၌ ခရစ္ေတာ္အသက္ရွင္ေနျခင္း အသက္တာ သ႑ာန္ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ရပ္တည္ရသည္မွာ မလြယ္ကူပါ။ မိသားစု လိုအပ္ခ်က္၊ သားသမီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား လွေပသည္။ ထုိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လူ႔နည္း လူ႔ဟန္ႏွင့္ စဥ္းစားရွာေဖြပါက လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ပါ။ စိတ္ေမာစရာမ်ားစြာ ရိွမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားရွင္ထံေတာ္သို႔ တိုးဝင္၍ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳပါက လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ဘုရားသခင္က အံ႔ဘြယ္ ျပည့္စံုေစေၾကာင္း သက္ေသကို ခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က ေပးေသာ ေကာင္းႀကီး မ်ားမွ အဦးအသီးႏွင့္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ကို ဘုရားသခင္အား ျပန္၍ ေပးပါ။ အဦးအသီးႏွင့္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားသာ ေပးရမည္ မဟုတ္၊ အမႈေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားကလည္း ေပး ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေပးေသာသူ၏ အသက္တာ၌ အံ႔ၾသဘြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဘုရားသခင္က ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာ ျပန္၍ ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ရွင္ျခင္းလကၡဏာသည္ ထိုသို႔ ရွင္သန္ေနျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းကို ေဆာင္ျခင္းအမႈသည္ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းထက္ သာ၍ အေရးႀကီးပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက အမႈေတာ္ေဆာင္ဟု ဆိုေနၾကေသာ္လည္း အမႈေတာ္ထက္ မိမိအမႈကို ေဆာင္ေနၾကေသာသူက မ်ားပါသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ အလင္းလင္းေစဖို႔
“သင္တို႔သည္ ဤေလာက၏ အလင္းျဖစ္ၾက၏။ ေတာင္ထိပ္၌တည္ေသာၿမိဳ႕ကို မကြယ္ႏိုင္၊ ဆီမီးထြန္း၍ ေတာင္းဇလားေအာင္၌ ဖံုးထားေလ႔မရိွ။ ... ထိုနည္းတူ သူတပါးတို႔သည္ သင္တို႔၏ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို ျမင္၍ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရိွေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘ၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွာ၊ သူတပါးေရွ႕၌ သင္တို႔အလင္းကို လင္းေစၾကေလာ့။” (မႆဲ၊ ၅:၁၄-၁၆)
အလင္းသည္ ေသးေသးေလးပင္ ျဖစ္လင့္ကစား အေရးႀကီးပါသည္။ အလင္းသည္ ေတာင္ထိပ္၌ လင္းေနဖို႔ လိုပါသည္။ သို႔မွသာ အေဝးမွရိွေသာသူမ်ားက ထိုအလင္းကို ျမင္ရၿပီး အလင္း၏ အက်ဳိးကို ခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလင္းကို ထြန္းညိႇထားျခင္းသည္ ေတာင္းဇလားေအာက္၌ ဖံုးထားဖို႔ မဟုတ္ပါ။ အေမွာင္ထဲ၌ရိွေသာ ထိခိုက္မိစရာမ်ားကို ျမင္ၿပီး ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔ ဆီမီးခံုေပၚ၌ တင္ထားရပါသည္။ အလင္းသည္ အတြင္းထဲက ထြက္လာေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။ အျပင္ကလာေသာအရာ မဟုတ္ပါ။ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာတန္ေသာ မီးဆိုင္းႀကီးရိွၿပီး။ ေရခဲေသတၱာ၊ ေလေအးေပးစက္ ရိွပါေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမရိွပါက အခ်ည္းအႏွီးသာ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အတြင္းထဲကလာမွ မီးဆိုင္းႀကီးလည္း လင္းသလို၊ ေလေအးေပးစက္လည္း လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ေသျခင္းကို ေအာင္ေသာ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ အလင္းရွင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာထဲ၌ ရိွမေနပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၌ အလင္းကို လင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေလာက၌ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္သြား၍ အလင္း မလင္းႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း အလင္းရွင္ ခရစ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာထဲ၌ ရိွေနပါက အသက္တာ၏ အလင္းက ျပတ္ေတာက္မသြားႏိုင္ပါ။ ေလာကႏွင့္ ေလာကအရာကို အာ႐ံုျပဳမႈမ်ားေနၿပီး မိႆဟယျပတ္ေတာက္သြားပါက အတြင္း၌အလင္းရွင္ ရိွေနပါလ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာမွ အလင္းသက္ေသ ျဖာထြက္ေနမည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုအသက္တာက ဆီမီးထြန္းထားၿပီးမွ ေတာင္း ဇလား ေအာက္၌ ဖံုးကြယ္ထားေသာ အသက္တာ ျဖစ္ပါသည္။ အလင္းရွင္ ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အစဥ္ မိႆဟယရိွေနေသာ အသက္တာက အလင္း မလင္းဘဲ ေနမည္ မဟုတ္ပါ။

ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ တန္ခိုးသည္ ဗတၱိဇံ (ႏွစ္ျခင္း) အသက္တာ၌ ရိွပါသည္။ ဗတၱိဇံအသက္တာကို မရရိွခဲ႔ပါက ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ သက္ေသကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထူႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနပါက စိတ္ကူးႏွင့္ဆြဲထားေသာ ခရစ္ေတာ္၏ပံုသ႑ာန္ႏွင့္တူေသာ ဟစ္ပီမ်ားကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနၾကေပမည္။ ဓါတ္ပံုထဲမွ ခရစ္ေတာ္သည္ စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ပံု ျဖစ္သည္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပင္သ႑ာန္အားျဖင့္သာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တူေသာသူမ်ား မျဖစ္ၾကဖို႔ရန္ သတိျပဳသင့္ပါသည္။
“ေယ႐ႈခရစ္၌ဗတၱိဇံကို ခံေသာသူရိွသမွ်တို႔သည္ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကိုခံၾကသည္ဟု သင္တို႔မသိ သေလာ။ ထုိေၾကာင့္၊ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကို ခံေသာအားျဖင့္၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ သၿဂႌဳဟ္ျခင္းကို ခံၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခိုးအားျဖင့္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေတာ္မူသည္နညး္တူ ငါတို႔သည္လည္း အသစ္ေသာ အသက္တာ၌ က်င္လည္ရၾကသတည္း။” (ေရာ၊ ၆:၃-၄)
ယေန႔ကမၻာတြင္ ေဆးသိပၸံက႑၌ ထိပ္တန္းေရာက္ေနသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္အလွ ျပဳျပင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုက႑၌ ကိုရီးယားေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ၾကသည္။ ယေန႔ကိုရီးယား မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားကို တီဗီဖန္သားျပင္၌ ေတြ႔ရသည္မွာ မ်က္ႏွာႏွင့္ ပံုပန္းသ႑ာန္က အလြန္အဆင္ေျပပါသည္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္မ်ားစြာက ကိုးရီးယားလူမ်ဳိးတို႔သ႑ာန္က ထိုသို႔မဟုတ္၊ မ်က္လံုးမေတြ႔ရ၊ ႏွာေခါင္း ပံုသ႑ာန္မထင္ရွားၾက။ ေနာက္ပိုင္း၌ ေဆးပညာတိုးတက္လာၾကသည့္အခါ မ်က္လံုး၊ ႏွာေခါင္းစသည့္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအဝင္ ခႏၶာအလွအပ ေပၚေအာင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ထိုသို႔ ျပဳၾကသည့္အခါ ေသေလာက္ေအာင္ နာက်င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပဳျပင္မႈအတြက္ ေငြေၾကးကလည္း မ်ားစြာ ကုန္က်သည္။ ထို႔သို႔ျပဳၾကရင္းႏွင့္ ဆိုးေနေသာ ႐ုပ္က လူ႔အျမင္၌ လွပလာသည္။ လူတို႔က ျမင္ေနရေသာ အလွအပကို ႏွစ္သက္ၾက၍ ထိုသို႔ ျပဳၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သူမ်ားက ထိုသို႔ အျပင္သ႑ာန္လွပမႈကို အာ႐ံုျပဳအသက္ရွင္ၾကဖို႔ မဟုတ္ပါ။ ယေန႔ေလာကထဲ၌ ရိွေသာသူမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာထဲ၌ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အသက္ရွင္ျခင္း လကၡဏာကို ေတြ႔လို၍ အာ႐ံုျပဳလ်က္ ရိွၾကပါသည္။

ရွာေသာသူကို အေတြ႔ခံေသာ ဘုရား
စစ္ၿပီးခါစက ဂႏၶီသည္ ႏိုင္ငံေရးတရားေဟာဖို႔ ထြက္လာရင္း ေဒသတစ္ခုသို႔ ရထားႏွင့္ ေရာက္လာၿပီး ၾကာျမင့္စြာ အခ်ိန္မရ၍ ေတာင္ေပၚေဒသနာအနည္းကိုသာ ေဟာေျပာၿပီး ရထား ထြက္သြားပါသည္။ “စိတ္ႏွလံုး ႏွိမ္႔ခ်ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရိွၾက၏။” ဟုသူက ဆိုခဲ႔သည္။ ေမတၱာႏွလံုးသားႏွင့္သာ ႏိုင္မည္။ စစ္လက္နက္ႏွင့္ တိုက္ပါမူ အေနာက္ႏုိင္ငံမွ လူမ်ားကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ထိုသို႔ျပဳပါဟု ေဟာေျပာခဲ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူကိုယ္တိုင္ကမူ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ကို ေရာက္သြားသည့္အခါ အတြင္းထဲမွ ခရစ္ေတာ္ရွင္သန္ေသာသူတို႔ကို မေတြ႔ခဲ႔၍ ခရစ္ေတာ္ကို မရခဲ႔ပါ။ ေတာင္ေပၚေဒသနာတရားေတာ္ကို ရရိွခဲ႔ၿပီး ထိုအတိုင္း အသက္ရွင္ခဲ႔သည္။

ယေန႔မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွသည္မွာ ခရစ္ယာန္ဟုေခၚဆိုေသာ သူအမ်ား အသက္တာ၌ ခရစ္ေတာ္၏ အတူပါရိွအသက္ရွင္ေနေသာ သက္ေသလကၡဏာ မေတြ႔ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုထက္သာ၍ ဆိုးသည္မွာ ခရစ္ေတာ္၏ တရားေဒသနာကို ေဟာေျပာေနေသာ တရားေဟာဆရာမ်ား၏ အသက္တာ၌ မေတြ႔ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔အမ်ားေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား၌ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း၊ သိေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ မရိွၾကသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အသက္ရွင္ျခင္း သက္ေသလကၡဏာ မရိွပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားျဖင့္ အျခားသူမ်ား ခရစ္ေတာ္ကို မရႏိုင္ေသာ္လည္း သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ႏွင့္ သိသြားႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ရွာၾကေလာ့၊ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္ဟု ကတိေတာ္ ရိွသည္ ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္အား ရွာေသာသူမ်ားကို ဘုရားသခင္သည္ အေတြ႔ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔အား ႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္ အေတြ႔ခံမည္။ အံ႔ၾသဘြယ္ သက္ေသမ်ားအားျဖင့္ အေတြ႔ခံမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အသံုးျပဳ၍ မရပါက ေက်ာက္ခဲမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က အရာခပ္သိမ္းကို တတ္ႏိုင္ေတာ္မူပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ တိေမာ အမည္ရိွ ကၽြန္းကေလး၌ ငွက္ကေလးမ်ားက ဧဝံေဂလိတရားေဟာသည္ဟု ေျပာသည္ကို ၾကားရဖူးပါသည္။ ပြဲေတာ္စားသည့္အခါ စပ်စ္ရည္မရိွ၊ ေရကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းသည့္အခါ စပ်စ္ရည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ညီအစ္ကိုဟာမန္သည္ ထိုကၽြန္းကေလးသို႔သြားၿပီး ကိုယ္တိုင္ ပြဲေတာ္မဂၤလာအစီအစဥ္၌ ပါဝင္ခဲ႔ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏ ဘုန္းေဆာင္ဖို႔ အံ႔ဘြယ္သက္ေသထူဖို႔ရန္ မည္သည့္အခါမွ် ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း မရိွပါ။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာၿပီး။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ပြဲကို က်င္းပေနသည္ထက္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ သက္ေသအထဲမွ ေပၚလြင္ေနဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ႏွလံုးထဲတြင္ရိွေနေသာ ဘုရားကို အျပင္၌ ႀကိဳးစား၍ ထုတ္ျပေနေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ား အသက္ရွင္ေနေသာ ဘုရားကို မေတြ႔ၾကျခင္းသည္ အျခားသူမ်ား၊ အျပစ္မဟုတ္၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဘုရားအေၾကာင္းကို ေျပာေနပါလ်က္ ထိုဘုရား ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ အသက္ရွင္ ေနေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္သာျဖစ္ေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားရိွ အျမင့္ဆံုးေတာင္ထိပ္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ဤသည္ကား ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔က ႏွလံုးအတြင္းရိွေသာ ဘုရားကို အျပင္၌ ထုတ္၍ ပံုေဖာ္ၾကည္ညိဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနဗုခဒ္ေနဇာ မင္းႀကီးသည္လည္း ဆင္းတုေတာ္ႀကီးကို ထုလုပ္ထားသည္မွာ ဘုရားရွင္ စိတ္မဆိုးပါ။ သို႔ေသာ္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားကို ကိုးကြယ္သည္ ဆိုေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားက ေငြကို ကိုးကြယ္ေနၾကျခင္း၊ လူကို ကိုးစားေနၾကျခင္းစသည္သို႔ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေနရာ၌ အျခားအရာမ်ားကို အစားထုိးေနျခင္းအတြက္မူကား ဘုရားရွင္မ်ားစြာ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူေၾကာင္း သိၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သားအရာကို ရဖို႔ရန္ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ အဖိုးအခႀကီးမားစြာ ေပးခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ငည္ သားအျဖစ္ကို ရ႐ံုမွ်ႏွင့္ ေက်နပ္မေနၾကဘဲ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အသက္ရွင္ေနေသာ သက္ေသကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ထင္ရွားေပၚလြင္ေစလ်က္၊ ဘုရားဘုန္းထင္ရွားေစဖို႔ရန္ အာ႐ံုျပဳလ်က္ အသက္ရွင္ၾကပါမည္အေၾကာင္း ေမတၱာႏွင့္ အသိေပး ေဝငွလိုက္ရပါသည္။

2 comments:

စံပယ္ခ်ိဳ said...

ဘုရားသခင္စကား လူတုိင္းနား၀င္ပါေစ
သီဟကုိလဲ ဘုရားသခင္ေစာင္႔ေရွာက္ပါေစ

ျမတ္ပန္းႏြယ္ (Myat Pan Nwe) said...

ေမာင္ေလး.. မမ ေလးေလးစားစား ဖတ္သြားပါတယ္။ အသိဗဟုုသုုတလည္း ရသြားတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။