Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Sunday, June 24, 2012

လ်စ္လ်ဴမ႐ႈ... ယံုၾကည္လက္ခံ (ေဒသနာေတာ္)


ျပည္တြင္းျပည္ပ က ယံုၾကည္သူညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ နဲ႔ ေဝးကြာေနစဥ္မွာ ဝိညာဥ္ခြန္အား ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ရဲ႕ ေဒသနာေတာ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ Blog ကေန ထပ္ဆင့္ေဝငွေပးလ်က္ ရိွပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာလည္း ဆရာႀကီး ဦးကပ္ခန္႔ခုပ္ ရဲ႕ "လ်စ္လ်ဴမ႐ႈ... ယံုၾကည္လက္ခံ" ေဒသနာကို ေဝမွ်ေပးသြားခ်င္ပါေသးတယ္။ ဒီ ေဒသနာေတာ္ကို ဆရာႀကီးက ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ညီအစ္ကိုမ်ား အသင္းေတာ္မွာ တင္ျပေဟာေျပာခဲ႔တာပါ။ ဖတ္ၾကားနာသူ အေယာက္စီတိုင္းအား အသစ္ေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ား ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးပါေစ။ Amen!


နိဒါန္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တရားေဒသနာမ်ားကို မၾကားမနာ၊ မစဥ္းစား မဆင္မျခင္မီ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ဆင္ျခင္ပါက တရားကို သိျမင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း ပထမေန႔၊ ဒုတိယေန႔၊ စတုတၳေန႔တို႔တြင္  ျဖစ္တည္လာသည့္ အလင္းအေမွာင္၊ ေန႔ႏွင့္ညဥ္႔၊ ေနႏွင့္ လၾကယ္ တို႔ကို ဆင္ျခင္ၿပီး သိပၸံပညာရွင္တို႔က နကၡေဗဒဟု သမုတ္သည္။ ထိုအရာတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် တရားမေဟာေသာ္လည္း ထိုအရာတို႔ကို ၾကည့္ၿပီး ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားရိွေၾကာင္း ယံုသြားေသာသူအမ်ား ရိွပါသည္။ စတုတၳေန႔တြင္ ဖန္ဆင္းေသာ ေတာေတာင္ ေရေျမ သဘာဝ ႏွင့္ အသီးအႏွံပင္တို႔ကို ၾကည့္ၿပီး တရားကို သိျမင္ဆင္ျခင္မိသူမ်ား ရိွၾကသည္။ ထိုသို႔ ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသိပညာကို ႐ုကၡေဗဒဟု ေခၚၾကပါသည္။ ထုိသို႔ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားေသာ ေတာေတာင္၊ ေရေျမ သဘာဝႏွင့္ နကၡတ သဘာဝမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျဖစ္သြားေသာ သူတစ္ဦး အာျဗဟံကို သမၼာက်မ္းစာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အာျဗဟံကို မည္သူမွ် တရားမေဟာပါ။ မည္သူမွ် ေဝစာ မေပးပါ။ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ၿပီး ဖန္ဆင္းရွင္ ရိွေၾကာင္းကို သိၿပီး ယံုၾကည္သြားခဲ႔ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ယခုေခတ္ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အာျဗဟံကို နကၡတ္ေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒပညာရွင္ဟု ေခၚဆို သမုတ္ၾကသည္။
"အာျဗဟံသည္ ထာဝရဘုရားကို ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မွတ္ျခင္းကဲ႔သို႔ မွတ္ေတာ္မူ၏။" - (ကမၻာ၊ ၁၅း၆)
ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံ၏ ယံုၾကည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ႔သို႔ မွတ္ေတာ္မူေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အာျဗဟံသည္ ေျဖာင့္မတ္သူအျဖစ္ မွတ္ယူခံရဖို႔ရန္ မည္သည့္အဖိုးအခမွ် မေပးရပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ဓမၼေဟာင္းကာလကပင္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္သူအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ေသာ အခြင့္ကို ျပင္ဆင္ေပး ခဲ႔ပါသည္။


စာတန္မာရ္နတ္အတြက္ ျဖစ္သည္

"ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သူမွ်မျမင္စဖူးေသာ္လည္း၊ ခမည္းေတာ္၏ ရင္ခြင္၌ ရိွေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကို ထင္ရွားေစေတာ္မူၿပီ။" (ေယာ၊ ၁း၁၈)
ဘုရားသခင္သည္ နာမ္ဝိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၍ အဘယ္သူမွ် မျမင္စဖူးပါ။ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားကို ယံုၾကည္ၿပီး လူသည္ အျခားဘက္သို႔ အာ႐ံုမလြဲသြားေစဖို႔ရန္ မျမင္ႏိုင္ေသာ နာမ္ဝိညာဥ္ ဘုရား ကို ျမင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္ကို လူ႔ဇာတိကို ခံယူေစ၍ ေလာကသို႔ ေစလႊတ္လိုက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္က သင္တို႔သည္ ငါ႔ကိုျမင္လွ်င္ ခမည္းေတာ္ကိုျမင္ၿပီ။ ငါ႔ကို ယံုလွ်င္ ခမည္းေတာကို ယံုၾကၿပီဟု မိန္႔ဆိုပါသည္။ သခင္ဘုရား ေလာကသို႔ ႂကြလာျခင္းသည္ တရားကို ခ်ျပဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသလား။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ေလာကသို႔ မႂကြလာမီကပင္ ဘုရားဟု ေခၚခံေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာက တရားမ်ားစြာကို ခ်ျပခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ေလာကသို႔ ႂကြလာခဲ႔ျခင္းအဓိကသည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူဖို႔ရန္ႏွင့္ လူတို႔အား ငရဲမွ လြတ္ၿပီးအတိအလ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစဖို႔ ရန္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ မႂကြလာမီအခ်ိန္ထိ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကမွ် လူတို႔အား အပၸါယ္ငရဲမွ လြတ္ေစဖို႔ရန္ မလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႔ပါ။

သခင္ေယ႐ႈသည္ လူတို႔ကို အပၸါယ္ငရဲမွ လြတ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္ဟု ဆိုရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ငရဲကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဖန္တီးရျခင္း ျဖစ္ပါသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ အပၸါယ္ငရဲကို လုပ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ငရဲသည္ စာတန္မာရ္နတ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းျပစ္ဒါဏ္ျဖစ္ပါသည္။  ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း ခံရေသာ ေကာင္းကင္တမန္မင္း လူစီဖာ ဟူသည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၌သူ၏ အမည္နာမ ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္၍ ပုန္ကန္လာပါသည္။ လူစီဖာသည္ ဘုရားသခင္ကို ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဆန္႔က်င္၍ ဘုရားသခင္၏ ေနရာကို ယူဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာ၌ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ စာတန္အား သူ၏ ေအာက္၌ရိွေသာ ေကာင္းကင္တမန္ မိေကၡလ ႏွင့္ စစ္ခင္းခြင့္ေပးပါသည္။ ထိုစစ္ၿပိဳင္၍ ႐ံႈးပါက ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံမွ ဆြဲခ်ၿပီး တစ္ေန႔ ငရဲသို႔ ပို႔ျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က ထိုသို႔ အတိအလင္း မိန္႔ေတာ္မူပါလ်က္ စာတန္သည္ အေလ်ာ့မေပး။ မိေကၡလႏွင့္ စစ္တိုက္၍ ေနာက္ဆံုး၌ ႐ံႈးသြားၿပီး ေကာင္းကင္မွ ဆြဲခ်ျခင္း ခံခဲ႔ရပါသည္။ ထိုသို႔ ဆြဲခ်ျခင္း ခံရခ်ိန္တြင္ သူႏွင့္အတူ ကုေဋသေခၤ် မကေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏ သံုးစု တစ္စုကို သူႏွင့္အတူ ဆြဲခ်ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

"သူ၏ အၿမီးသည္ ေကာင္းကင္ ၾကယ္သံုးစု တစ္စုကို ဆြဲငင္၍ ေျမႀကီးသို႔ ခ်လိုက္ေလ၏။" (ဗ်ာဒိတ္၊ ၁၂း၄)
ေဖာ္ျပပါ က်မ္းခ်က္မွာ ေကာင္းကင္ၾကယ္သံုးစု တစ္စုသည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု က်မ္းတက္သုေတသီမ်ားက အနက္ဖြင့္ၾကပါသည္။ ထိုေကာင္းကင္ၾကယ္ သံုးစုတစ္စုတို႔သည္ မိေကၡလႏွင့္ စာတန္စစ္တိုက္ခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ဖက္၌ မေနဘဲ၊ စာတန္ဖက္၌ ကူ၍ စစ္တိုက္ၾကေသာ ေကာင္းကင္တမန္ ပ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ စာတန္မာရ္နတ္သည္ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔၌ မိမိ ငရဲက်မည္ကို သိၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငရဲသည္ လူသားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္က လုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားဖန္ဆင္းျခင္း ခံရေသာ လူအာဒံႏွင့္ ဧဝတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ စကားႏွင့္ စာတန္၏ စကားကို ၾကားသိရာမွာ စာတန္စကားကို နားေထာင္မိသျဖင့္ လူသားမ်ား စာတန္ေနာက္ပါသြားျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ ဤေလာကသို႔ ႂကြလာခဲ႔ျခင္းသည္ စာတန္၏ လွည့္စားမႈကို ခံ၍ စာတန္ေနာက္ ပါသြားၿပီး ငရဲ က်ရမည့္သူမ်ားကို ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေပးဖို႔ ႂကြလာျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။
"အစဦး၌ သခင္ဘုရားေဟာေတာ္မူ၍ ေဒသနာစကားေတာ္ကို ၾကားရေသာသူတို႔သည္ ယံုေလာက္ေသာ သက္ေသအားျဖင့္ ငါတို႔အား ဆင့္ဆို၍ ေဟာေျပာေသာ၊ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း တရားကို ငါတို႔သည္ နားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္ အျပစ္ဒါဏ္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ လြတ္ၾကလိမ္႔မည္နည္း။" (ေဟျဗဲ၊ ၂း၃)
အျပစ္ဒါဏ္ဟူသည္ စာတန္ကို ဒါဏ္ခတ္မည့္ ငရဲကို ၫႊန္းဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာတန္သည္ ဘုရားစကား နားမေထာင္၍ ငရဲကို သြားရမည္ ျဖစ္သလို စာတန္ေနာက္ပါသြားေသာ ေဖာက္ျပန္ သည့္ ေကာင္းကင္တမန္ပ်က္အားလံုးသည္လည္း ငရဲသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ စာတန္စကား ကို ယံုၿပီး ဘုရားစကားကို ပယ္မိသည့္ လူသားအားလံုးသည္လည္း ငရဲသြားၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။


ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ျခင္းတရား ခံစားဖို႔

သခင္ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေလာကသို႔ ႂကြဆင္းလာရာ၌ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသမ်ားစြာ ျပခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပခဲ႔ၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အပၸါယ္ငရဲလမ္းသို႔ ဆက္ၿပီးေလွ်ာက္မသြားရေစဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္စား ကားတိုင္၌ အျပစ္ဒါဏ္ကို ခံယူခဲ႔ပါသည္။ ကားတိုင္သည္ ေလာက၌ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္သူမ်ား ျပစ္ဒါဏ္ခံေစေသာေနရာ ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားသည္ စာတန္စကားကို နားေထာင္၍ ဘုရားသခင္ကို ေက်ာခိုင္းခဲ႔သျဖင့္ ကားတိုင္၌ ျပစ္ဒါဏ္ခံထိုက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေနရာ ကားတိုင္သို႔ ဝင္၍ ကိုယ္စား အျပစ္ဒါဏ္ ခံယူခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပဳျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္၍ ကယ္တင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြ၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္သည္ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္င ထင္ရွားစြာ ဤသို႔ ေမတၱာကို သက္ေသ ထူခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာက ဤမွ်ေလာက္ ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ျခင္း ဟု ဆိုခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ အဘယ္လူသားတစ္ေယာက္မွ် ဤသို႔ေသာ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ၌ ခ်စ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာႏွင့္ ျပဳေပးခဲ႔ေသာ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ႔ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္ေႂကြးကို လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ ဆပ္ေပးသည္သာမက သၿဂႋဳလ္ၿပီး သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္၍ ျပဳေပးခဲ႔ေသာ ေမတၱာကို မည္သို႔ ယေန႔ တုန္႔ျပန္ၾကမည္နည္း။ ဘုရားသခင္က မည္သို႔ တုန္႔ျပမန္ေစခ်င္ပါသနည္း။ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယေန႔တစ္ဦးစီက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပစ္ေႂကြးဆပ္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ဘုရားဟု ယံုၾကည္လက္ခံၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို မျမင္ရဘဲလ်က္ ယံုၾကည္ေသာ အာျဗဟံ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုပင္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ႔သို႔ မွတ္ေတာ္မူၿပီးပါၿပီ။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္၍ ကားတိုင္၌ ကိုယ္စားဝင္အေသခံေပးေသာ အရွင္၏ ေမတၱာကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ရေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုအရွင္ကို မိမိ၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံါက ေျဖာင့္မတ္သူအျဖစ္ မွတ္ယူျခင္း ခံရမည္အမွန္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက
"သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို မခံရ။" (ေယာ၊ ၃:၁၈)
ဟု ဆိုထားသည္ျဖစ္၍ အတိတ္က မသိ၍ စာတန္ေနာက္ လိုက္မိခဲ႔ေသာ္လည္း ေယ႐ႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ လက္ခံေသာအခါ စာတန္ေရာက္ရမည့္ ငရဲကို မေရာက္ေတာ့ပါ။ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံစရာ မလိုေတာ့ပါ။ ယံုၾကည္လက္ခံသူတိုင္းအတြက္ အပၸါယ္တံခါးပိတ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လြတ္ျခင္းအခြင့္ကို ကယ္တင္ရွင္ ေယ႐ႈအားျဖင့္ ရၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။


အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ

သမၼာက်မ္းစာ၌ နတ္ဆိုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ယံု၍ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ၾကေၾကာင္း ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းနတ္ဆိုးမ်ား၌ ကယ္တင္ျခင္း ခံစားခြင့္ မရိွပါ။ အေၾကာင္းမွ ဘုရား ျပဳေပးေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ျခင္းကို မယံုၾကည္ၾကလို႔ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူသည္ ေသျခင္းမွ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူျဖစ္၏ ဟု (ေယာ၊ ၅း၂၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေလာက၌ ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ ေသျခင္းကို ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ငရဲ၌ အျပစ္ဒါဏ္ခံရမည့္အေျခမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကေသျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူအတြက္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူသည္ ျပန္၍ ထလာဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သူ ျဖစ္ပါက တစ္ေန႔၌ ထေျမာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေသျခင္းမွ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ ျဖစ္လိုပါက ကယ္တင္ျခင္းအမႈျပဳေပးေသာ ေယ႐ႈခရစ္ကို မိမိ၏ ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံပါ။ ထိုသို႔ ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသားသမီး ျဖစ္ရေသာ အခြင့္ သာမက အျပစ္စီရင္ျခင္း ခံစရာ မလိုေတာ့ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၍ ျပဳေတာ္မူခဲ႔သည့္ ဤမွ် ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ျခင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမိပါက လူျဖစ္ရက်ဳိးမနပ္ပါ။ 

ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံပါက ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေမြးဖြားျဖင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေမြးဖြားျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ဒုတိယေမြးျခင္းဟု ဆိုပါသည္။ ပထမေမြးျခင္းက အမိအဖႏွစ္ဦးမွ ေမြးဖြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုေမြးဖြားျခင္းက ဇာတိပကတိအားျဖင့္ အျပစ္သား တစ္ဦးအေနႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာ၌ ေမြးဖြားျခင္းခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔မ်ားျပားစြာ ေမြးဖြားၾကေလာ့ဟု ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း မ်ားစြာေသာသူတို႔ကို ဘုရားသခင္၏ သားသမီး ျဖစ္ေစႏိုင္ဖို႔ရန္ ဦးစြာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ဤသို႔ ဝိညာဥ္ေရး ဒုတိယေမြးျခင္းရရိွဖို႔လိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ဝိညာဥ္လူတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ သားသမီး ဦးစြာ ျဖစ္ၿပီးမွသာ အျခားသူမ်ားစြာကိုလည္း ဘုရားသခင္၏ သားသမီးျဖစ္ေစဖို႔ရန္ ပါဝင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ျခင္းကို ယေန႔လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာသူမ်ား မျဖစ္ၾကဘဲ၊ သခင္ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္လက္ခ့ျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ လြတ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါမည့္ အေၾကာင္း ေမတၱာႏွင့္ အသိေပး ေဝငွလိုက္ရပါသည္။

0 comments: