Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Sunday, June 17, 2012

ဖခင္မ်ားေန႔


ဤေန႔ရက္သည္ ကမၻာ့အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ားက အေရးတယူ အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ "ဖခင္မ်ားေန႔" အျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ေန႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ "ဖခင္" ဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္သည္ မူလအစက ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းသည့္အဆင့္ထဲတြင္ မေတြ႔ရပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ သေဘာေတာ္ႏွင့္ အၾကံအစည္ေတာ္ ထဲတြင္ ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။

"ဖခင္" ဆိုသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္သည္ ေယာက်္ားျဖစ္႐ံုနဲ႔ မရပါ။ ထိုမွ်မက "လင္ေယာက်္ား" ျဖစ္လွ်င္လည္း မရႏိုင္ေသးပါ။ "ဖခင္" ဆိုသည့္ အမည္နာမသည္ ကာယကံရွင္၏ သဘာဝသတၱိႏွင့္ ဝိရိယအင္အားျဖင့္ အစြမ္းကုန္အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ မရႏိုင္ေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သင့္ပါသည္။ ဖခင္ ဆိုသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္သည္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ခ်ီးျမႇင့္မွသာ ရႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ဂုဏ္ရည္ကို ရရိွႏိုင္ေစအံ႔ေသာငွာ ဘုရားသခင္သည္ ေယာက်္ား ဟူေသာ လူပုဂၢိဳလ္ကို ေရွးဦးစြာ သီးျခား ဖန္းဆင္းရေလသည္။ ဤသို႔ ေယာက်္ားအျဖစ္ အသက္ရွင္ရ႐ံုမွ်ျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဖခင္ဘိသိက္ ကို ထိုက္တန္စြာ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအခြင့္ ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အေထာက္အမကို စီစဥ္ဖန္တီးၿပီးမွ ေယာက်္ားသည္ တစ္ေယာက္တည္း မေနေကာင္း၊ လင္ေယာက်္ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစ အံ႔ေသာငွာ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းၿပီးမွ ေယာက်္ားႏွင့္ တစ္သားတစ္ကိုယ္တည္း ေပါင္းဖက္ေစဖို႔ ထိမ္းျမႇား ေဆာင္ႏွင္းေစျခင္းျဖင့္ လင္မယားအဆင့္သို႔ ဆက္လက္ျဖစ္ေျမာက္ေစပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ (ကမၻာဦး၊ ၁:၂၈) တြင္ "အခ်င္းတို႔ မ်ားျပားစြာ ေမြးဖြားၾကေလာ့" ဟူ၍ အမိန္႔ေတာ္ေပးၿပီး အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ စီစဥ္ေပးခဲ႔ရပါသည္။ အခ်ိန္ကာလေစ႔ေသာအခါ မိဘဂုဏ္ျဖစ္ေျမာက္လာေစအံ႔ေသာငွာ သားဦးကို ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားၿပီးမွ ဖခင္ဘိသိက္ ကို ရရိွေစျပန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မယား မရေသးေသာ အမ်ဳိးသားတိုင္း သည္ လင္ေယာက်္ား မျဖစ္ေသးေသာေၾကာင့္ သားသမီး မရႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖခင္မ်ားေန႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳခံရျခင္းသည္ မိမိတို႔ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အစြမ္းသတၱိျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ မရႏိုင္သည့္အရာ "ဖခင္ဂုဏ္ရည္" ႏွင့္ ျပည့္ေသာ ဘိသိက္ကို ယေန႔တြင္ ရရိွၾကေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ညီအစ္ကိုတို႔သည္ ဘုရားသခင္အား အဘယ္မွ်ေလာက္ ေက်းဇူးတင္သင့္သည္ကို အထူးေျပာရန္ လိုအပ္မည္ဟု မထင္ပါ။


သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ထပ္ဆင့္၍ ခ်ီးေျမႇာက္ဂုဏ္ျပဳစရာ ရလာဒ္မ်ား ရိွပါေသာ္လည္း ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ႐ံႈးနိမ္႔စရာအေၾကာင္းမ်ားလည္း ရိွေနေသးသည့္အတြက္ ဖခင္မ်ား သတိျပဳရပါမည္။ ဖခင္တို႔သည္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္႐ံုနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္က အားရ ႏွစ္သက္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ႏွစ္သက္အားရေသာ ဖခင္ေကာင္း အဆင့္ကို တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ လိုေနေသးေၾကာင္းကို ဂလာတိ (၆း၇-၈) တြင္ သတိေပးထားပါသည္။ ဖခင္တို႔အား သားသမီးရတနာမ်ား ေပးအပ္ထားျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မ်ဳိးေစ႔ပမာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤထာဝရမ်ဳိးေစ႔ မ်ားကို ဇာတိဂုဏ္ေမာက္ရန္အတြက္ မဟုတ္၊ ဝိညာဥ္အသက္မ်ား ျဖစ္ေစ႐ံုမွ်မက ဆက္လက္၍ တိုးပြားလာသည္အထိ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုေၾကာင္း သတိျပဳရေပမည္။ ဆာလံ (၁၂၇း၃-၄) တြင္ ၾကည့္ျပန္ေသာ္ သားသမီးတို႔သည္ ထိုက္တန္ေသာ ဖခင္ႏွင့္ မိခင္တို႔ကို ဆုအျဖစ္သာေပးအပ္ျခင္း မဟုတ္။ အေမြလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။ အေမြေပးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေသၿပီးေနာက္ ထားရစ္ခဲ႔ရေသာ ပစၥည္းရတနာကို မိမိသားသမီးအား ဆက္ခံေစျခင္းျဖင့္ တိုးပြားရေလေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ အပ္ႏွင္းထားေသာ သားသမီးရတနာတို႔သည္ ထာဝရ သဘာဝႏွင့္ ေကာင္းကင္အိမ္ေတာ္တြင္ အတူတကြ စံျမန္းရမည့္ရလာဒ္ မဂၤလာမ်ား ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေလာကတြင္ ဘုရားသားသမိး ပီသစြာ လူသတၱဝါမ်ား၏ ဝိညာဥ္အသက္မ်ားကို ေမြးဖြား လ်က္ တိုးပြားရမည့္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ျဖည့္စြမ္းျခင္းလမ္းစဥ္လည္း ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ (လုကာ၊ ၁၆း၉)။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖခင္တို္းသည္ မိမိတို႔၏ ဇီဝေဗဒသဘာဝအားျဖင့္ ရရိွေသာ သားသမီးတိုင္း၏ ဝိညာဥ္အသက္ကို ေကာင္းကင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံတြင္ ဆံုဆည္းရျခင္း မဂၤလာကို ရရိွခံစားႏိုင္ၾကဖို႔လိုသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔အား ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ မတည္ျမဲသည့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေလာကီဘ႑ာအားျဖင့္ ဝိညာဥ္သားသမီးမ်ားစြာ ေမြးဖြားႏိုင္သည့္ ဝိဉာဏဖခင္ေကာင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလ်က္ ေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္။

သိကၡာေတာ္ရဆရာ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း
သင္းအုပ္ႀကီး                   
ေဟျဗဳန္ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္  

0 comments: