Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Sunday, July 01, 2012

ဘုရားသခင္၏ သာသာနာ (ေဒသနာေတာ္)


ဇူလိုင္လ တစ္ရက္ေန႔ကို ေရာက္ရိွလာပါၿပီ။ အပတ္စဥ္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေဒသနာေတာ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ့ Blog ကေန တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေဝငွႏိုင္ေသာအခြင့္အတြက္ ၾကည္ႏူးပီတိျဖစ္မိပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ အေဝးကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရာက္ရိွေနရသူတိုင္း ဝိညာဥ္ေရးရာခြန္အား တိုးတက္ ရရိွႏိုင္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ အခုတစ္ပတ္မွာလည္း ဆရာႀကီး ဦးေယာသပ္ ေဟာၾကားခဲ႔ဖူးတဲ႔ "ဘုရားသခင္၏ သာသနာ" ေဒသနာေတာ္ကို ျပန္လည္ရွာေဖြလို႔ တင္ျပ မွ်ေဝလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဖတ္ၾကားနာသူအေယာက္စီတိုင္းအား ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ Amen!


နိဒါန္း

ယေန႔ ခရစ္ယာန္သာသာနာနယ္ပယ္ကို အာ႐ံုျပဳလ်က္ ေစ႔ေစ႔ေလ႔လာလိုက္ေသာအခါ ဘယ္လိုခံစား သိရိွေတြ႔ျမင္လာရပါသလဲ။ Don Fleming ဆိုတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္၏ အာဖရိကႏိုင္ငံရိွ အသင္းေတာ္မ်ားကို ေလ႔လာေတြ႔ ရိွခ်က္အရ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ ေရးသားျပဳစုေသာ ခရစ္ယာန္စာေပစာအုပ္တို႔တြင္ အာျဗဟံ၊ ေမာေရွ၊ ဒါဝိဒ္ ဟူ၍ ေခါင္းစီးတပ္ၿပီး ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေနရာ၊ အသင္းလူႀကီးတို႔သည္ စက္တပ္ေလွအတြက္ ဒီဇယ္ဆီရရန္ သမီးမ်ားကို ျပည့္တန္ဆာလုပ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳေနတဲ႔အထိ ဝိညာဥ္ေရးရာ နိမ္႔က်လ်က္ ရိွပါသည္။ ထိုအမွားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အသစ္ထုတ္ေဝေသာ ခရစ္ယာန္စာေပမ်ားတြင္ အာျဗဟံကို ေခၚေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၊ ေမာေရွႏွင့္ လူမ်ဳိးေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေသာ ေယေဟာဝါဘုရား၊ ဒါဝိဒ္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးတို႔၏ အရွင္ ထာဝရဘုရားသခင္ ဟူ၍ လူပုဂၢိဳလ္ထက္ ထာဝရဘုရားကို အာ႐ံုျပဳေစေသာအခါ၊ ဝိညာဥ္ေရးရာ ျပန္လည္ႏိုးၾကားလာ၍ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ ႐ိုေသမႈ ရိွလာၿပီး၊ ဒုစ႐ိုက္ကိုလည္း အလြယ္တကူ မျပဳရဲေတာ့ပါ။


လူသားကမၻာကို အုပ္စိုးေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား

ထာဝရဘုရားရွင္သည္ လူသားကမၻာကို စီရင္ခြဲခန္႔အုပ္စိုးေတာ္မူရာ၌၊ ေလာကိမင္းကို အာဏာစက္ ေပးအပ္၍ သားေတာ္၏ အသင္းေတာ္အား ဓမၼစက္ကို အပ္ႏွံထားပါသည္။ ဣသေရလ လူမ်ဳိးေတာ္သည္ ထာဝရဘုရားကို မထီမဲ႔ျမင္ျပဳ၍ ပညတ္ေတာ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္တဲ႔အခါ၊ ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံ သက္ဦးဆံပိုင္ ေနဗုဒ္ခဒ္ေနဇာလက္ေအာက္၌ အေစခံၾကရပါသည္။ ထိုအခါမွ ထာဝရဘုရားသည္ လူမ်ဳိးတကာတို႔၏ အရွင္လည္းျဖစ္ေၾကာင္းကို သိလာရပါသည္။ လူမ်ဳိးေတာ္အထဲမွ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာလုလင္ (၄) ဦး ျဖစ္သည့္ ဒံေယလ၊ ဟာနနိ၊ မိေရွလ၊ အာဇရိတို႔အားျဖင့္ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းထင္ရွား၍ ေနဗုဒ္ခဒ္ေနဇာ ပင္လွ်င္ ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရလ်က္၊ ထိုထာဝရဘုရားကို မထီမဲ႔ျမင္ျပဳလွ်င္ မင္းမ်က္သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ရသည္အထိ ထိုလုလုင္ေလးဦးတို႔၏ ပံုသက္ေသအလင္းသည္ ထက္ျမက္ထိရွပါ၏။

မဟာတၱမဂႏၱီသည္ ခရစ္ဝင္က်မ္းပါ ခရစ္ေတာ္၏ ေတာင္ေပၚေစသနာႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံျခင္း ျဖစ္သည့္ တပည့္ေတာ္လမ္းစဥ္ကို  အလြန္ႏွစ္ၿခိဳက္ပါေသာ္လည္း အေနာက္တိုင္း သာသနာျပဳတို႔၏ အေပၚစီးမွ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၌ ညံ႔ဖ်င္းမႈ၊ ေငြေၾကးျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး ျဖစ္မလာရေၾကာင္း ဖတ္႐ႈရပါသည္။ မာသာထရီဇာ၏ ကိုယ္တိုင္ အနစ္နာခံလ်က္ မိမိ ရိွသမွ်ႏွင့္ ဆင္းရဲသား အပယ္ခံ၊ ေရာဂါကၽြမ္း၍ ေသခါနီးေဝဒနာရွင္တို႔အား ကိုယ္ဖိရင္ဖိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ လာတဲ႔အခါ၊ အာဏာပိုင္မ်ားပင္လွ်င္ သူ႔လုပ္ေဆာင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေယ႐ႈအသက္ရွင္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံၾကရပါသည္။


ထာဝရဘုရား ၾကည့္႐ႈစီရင္

မဆလေခတ္က ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ေလးစားရေသာ ထာဝရဘုရားႏွင့္ သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ကို ေၾကာက္ရြံ႕႐ိုေသခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးသံုးဦးမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ေနာင္၊ ဗိုလ္မွဴး ထြန္းျမတ္ ႏွင့္ ဦးခင္ဇာမံု တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ပန္းသတင္းေလညႇင္းေဆာင္ လူသတင္းလူခ်င္းေဆာင္၍ ၾကားသိခဲ႔ရပါသည္။ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အသြင္ကူးေျပာင္း တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာအခါသမယတြင္ပင္၊ ထာဝရဘုရား ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ ပညာဉာဏ္ထက္ျမက္ၿပိး၊ မင္းေပးတာဝန္ကို သစၥာႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ထမ္းရြက္လ်က္ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို အေပးအယူမလုပ္ဘဲ၊ ျမဲျမံခိုင္ခံ႔စြာ ရပ္တည္လ်က္ရိွၾကေသာ၊ ဘုရားရွင္ ခြဲခန္႔ထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ရိွေၾကာင္း၊ ၾကားသိရ၍ ခြန္အားရရိွလ်က္ ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအတြက္ ပိုမို ဆုေတာင္းပဌနာျပဳလ်က္၊ ေမတၱာပို႔သ ဖို႔ရန္ ႏိုးေဆာ္ခံရပါသည္။ (ေရာမ၊ ၁၃း၁-၇၊ ေကာ၊ ၃း၂၂-၂၅၊ ၁တိ၊ ၂း၁-၇)


ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ထာဝရဘုရားသခင္ ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ သာသနာ

အဘဆရာႀကီး၏ ေဝငွရွင္းလင္းခ်က္မွ သိသာထင္ရွားလာသည့္ သာသနာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႀကီး ႏွစ္မ်ဳိးမွာ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သာသာနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ သာသနာတြင္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ၍ ဘ႑ာေငြ ရွာၿပီး လုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ား စုေဆာင္း၍၊ မိမိတိုပ အဖြဲ႔အစည္း သေကၤတ၊၊ အမည္တပ္၍ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေဟာေျပာခ်က္၊ ကိုယ္ပိုင္ခံယူခ်က္တို႔ျဖင့္ ဟိုတစ္စု၊ ဒီတစ္ဖြဲ႔ျဖင့္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွၾကပါသည္။ ျပည္ပ သာသာနာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ပ ပံ႔ပိုးမႈကို ေမွ်ာ္ကိုးလုပ္ေဆာင္လာၾကသျဖင့္ ကာလံ၊ ေဒသံ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ႔ထံုးစံမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမိခဲ႔ၾကသျဖင့္ သက္ေသအလင္း ထိေရာက္မႈ နည္းပါးလာၿပီး အျခားဘာသာဝင္မ်ားအတြက္လည္း အျမင္မရွင္း၊ ႐ႈပ္ေထြးစရာမ်ား ျဖစ္ေစလ်က္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမရရိွဘဲ ကြဲျပားေသာ ဘာသာေရးခံယူခ်က္မ်ားျဖင့္သာ မခ်င့္မရဲ ျဖစ္ေနၾကရပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏ ၾသဝါဒမ်ားကိုလည္း ဝါဒ လုပ္လိုက္ၾကသျဖင့္ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္းပင္လွ်င္ မိႆဟယ ပ်က္ျပားလာရပါသည္။

ထာဝရဘုရား၏ ႏိုင္ငံေတာ္သာသနာမွာမူကား၊ တမန္ေတာ္ဝတၳဳအခန္းႀကီး ၂ ရိွ၊ ကနဦး အသက္ရွင္ေသာ အသင္းေတာ္၏ အသြင္ကို အထူးအေလးျပဳ ဂ႐ုထားၿပီး အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို ဦးထိပ္ထား၍ တမန္ေတာ္တို႔၏ ၾသဝါဒကို ႐ိုးသားစြာ ဝန္ခံလုပ္ေဆာင္၍ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ လမ္းျပမႈကိုသာ ငံ႔လင့္၍ ကိုယ္ေတာ္အသက္ရွင္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွားရန္၊ မိမိတို႔လက္ဝယ္ရိွသည့္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အရာမ်ားကို မွ်ေဝပါဝင္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ဧဝံေဂလိတရားကို ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေဟာေျပာ ေဝငွ သက္ေသခံတတ္ၾကပါသည္။ ထာဝရဘုရားရွင္သည္လည္း သားေတာ္၏ နာမေတာ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဆုေတာင္းခ်က္တို႔ကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အတည္ျပဳဖို႔ရန္ မိမိဘုန္းေတာ္ အဘို႔အလို႔ငွာ တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာမ်ားျဖင့္ သက္ေသထင္ရွားေစပါသည္။


တမန္ေတာ္တို႔ ခံယူေသာ ဧဝံေဂလိတရား

ညီအစ္ကိုတို႔ ငါသည္ သင္တို႔အား ေဟာေျပာခဲ႔ၿပီးသည္အတိုင္း သင္တို႔သည္ ခံယူ၍ မွီဝဲဆည္ကပ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို သင္တို႔အား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ငါထပ္ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ အရင္ ငါေျပာခဲ႔ၿပီးတဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္တိုပသည္ အခ်ည္းအႏွီးမဲ႔ မယံုဘဲ၊ အမွန္တကယ္ စိတ္စြဲလန္းလွ်င္ ထိုဧဝံေဂလိတရားအားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾက၏။

ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ခံယူသည္အတိုင္း သင္တို႔အား အစကနဦးကတည္းက အပ္ႏွံခဲ႔သည့္အေၾကာင္းအရာ ဟူမူကား ခရစ္ေတာ္သည္ က်မ္းစာလသည္အတိုင္း ငါတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏။ သၿဂႋဳလ္ၿပီးမွ၊ က်မ္းစာလာသည္အတိုင္း သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ေတာ္မူ၏။ ေကဖသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျမင္ၿပီးမွ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါးအဝင္ျဖစ္သူတို႔သည္ ျမင္ရၾက၏။ ထို႔ေနာက္ ညီအစ္ကို ငါးရာမက တၿပိဳင္နက္ ျမင္ရၾက၏။ ထို႔ေနာက္ ယာကုပ္ျမင္ရ၏။ ေနာက္မွ တမန္ေတာ္ (၁၁) ပါးတို႔သည္ ျမင္ရၾက၏။ ေနာက္ဆံုး၌ အခ်ိန္မေတာ္မတန္ဘြားေသာသူကဲ႔သုိ႔ ငါေပါလုပင္ ျမင္ရ၏။ (၁ေကာ၊ ၁၅း၁-၈)


သားေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခမည္းေတာ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အလိုေတာ္

ေယ႐ႈသည္သက္ေတာ္ (၃၀) ႏွစ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို မေဟာေျပာမီ၊ ေယာဒန္ျမစ္၌ ပေရာဖက္ေယာဟန္အားျဖင့္ ဗတၱိဇံမဂၤလာကို ခံယူၿပီးေနာက္ ေရမွ ေပၚထစဥ္
"ေကာင္းကင္ဖြင့္လွစ္သျဖင့္၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ခ်ဳိးငွက္ကဲ႔သို႔ ဆင္းသက္၍၊ ကိုယ္ေတာ္အေပၚ နားေတာ္မူ၍၊ ဤသူကား ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးရာ ငါ၏ ခ်စ္သားေပတည္း။" ဟုေကာင္းကင္က အသံေတာ္ ျဖစ္၏။ လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ အေသမခံမီ၊ ေတာင္ေတာ္ေပၚ၌ သ႑ာန္ေတာ္ေျပာင္းလဲ၍ ေမာေရွ ႏွင့္ ဧလိယတို႔သည္ ကိုယ္ထင္ရွား၍ စကားေျပာၾကၿပီးေနာက္၊ မိုးတိမ္သည္ အိပ္ခ်င္မူတူးျဖစ္ေနသည့္ တမန္ေတာ္ သံုးဦးအား လႊမ္းျခံဳလ်က္
"ဤသူကား ငါ၏ ခ်စ္သားေပတည္း။ သူ၏ စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။" ဟု မိုးတိမ္က အသံေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။

ေကာင္းကင္ ေျမႀကီးတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာအသက္ကို  ေပးပိုင္၊ ႏုတ္ပိုင္ေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႂကြင္းမဲ႔ နာခံဘို႔ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မတို႔ ဘယ္လို တံု႔ျပန္ေနပါသနည္း။ မထီမဲ႔ျမင္ျပဳဖို႔ရန္လည္း အခြင့္မရိွပါ။ သားေတာ္၏ ႏႈတ္ထြက္စကားမွာ
"ငါ႔ကို ပယ္၍ ငါ႔စကားကို နားမခံေသာသူအား၊ အျပစ္စီရင္ေသာသူ ရိွေသး၏။ ငါေဟာေျပာေသာ စကားပင္၊ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔၌ ထိုသူအား အျပစ္စီရင္လိမ္႔မည္။" (ေယာ၊ ၁၂း၄၈)

ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မတို႔လည္း ဓမၼသစ္အသင္းေတာ္၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ အေသခံျခင္း၊ တက္ႂကြေတာ္မူျခင္းႏွင့္ တဖန္ႂကြလာျခင္းအေၾကာင္းတို႔ကို ေလးေလးနက္နက္ နားလည္ သေဘာေပါက္ ၍ ခံယူက်င့္သံုးလက္ေတြ႔ အသက္ရွင္ဖို႔ရန္ အမွန္ဘဲ လိုအပ္ပါသည္။


ေသျခင္းတရားႏွင့္ ေယ႐ႈခရစ္အေသခံေတာ္မူျခင္း

ကၽြန္ေတာ္ လြန္ခဲ႔ေသာ ေသာၾကာေန႔က ေအာင္မဂၤလာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သခ်ႋဳင္းသို႔ သြား​၍ ေယာက္ဖ ၏ က်န္ရစ္ေသာ ႐ုပ္အေလာင္းေျမသို႔ အပ္ႏွံျခင္းတြင္ ပါဝင္ေနစဥ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ၾကည့္႐ႈရာ အသင့္လုပ္ထားေသာ အုတ္ဂူမ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ ယခင္ကလို ေျမႀကီးေအာက္ ေျခာက္ေပ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာဘဲ အုတ္ဂူကိုလုပ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ လူသည္ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ေသဖို႔ရန္သာ ေမြးလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေသျခင္းတရားကို အေလးအနက္ မစဥ္းစားေသးသူသည္ ပညာမဲ႔ရာေရာက္ၿပီး အတၱမာန္မာန၊ ကိုယ္ကာယတပ္မက္ျခင္းနဲ႔ဘဲ အဆံုးသတ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

အသက္ရွင္ဖို႔ရန္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရွာေဖြ စားေသာက္ေနစဥ္ ေသျခင္းတရားကို ဆင္ျခင္တတ္ဖို႔ လိုပါသည္။ လူသားတိုင္းဟာ အျပစ္ျပဳတတ္တဲ႔ အာဒံ၏ ဇာတိပကတိ သဘာဝႏွင့္ ေမြးဖြားလာရ၍ အျပစ္တရား၏ အခမွာ ေသျခင္းျဖစ္၍ လူဟာ ယေန႔ခႏၶာပ်က္စီးၿပီး တရားစီရင္ခံရ၍ ထာဝရမီးအိုင္ထဲ သက္ဆင္းရပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းမွာ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံေတာ္မူ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားလက္ခံသူတိုင္း အျပစ္လႊတ္ျခင္း ေက်းဇူးခံရၿပီး ဘုရားသားသမီး ျဖစ္ခြင့္ ရလာပါသည္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္အတြက္ အေသခံျခင္းသာ မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕လူေဟာင္းႀကီး ကိုလည္း ကားတိုင္၌ ဒါဏ္ခတ္ခဲ႔ပါသည္။ ဒီ႔အျပင္ လူသားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ႔ ေသမင္းတည္းဟူေသာ စာတန္မာရ္နတ္၏ တန္ခိုးကိုလည္း ခ်ဳိးဖ်က္ႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ (ေရာမ၊ ၈း၃၊၄၊ ဂလာ၊ ၂း၂၀၊ ေဟျဗဲ၊ ၂း၄) ေယ႐ႈႏွင့္ အတူ အေသခံၿပီဟု သိမွတ္ခံယူႏိုင္သူသည္ ဇာတိ၊ ေလာက၊ နတ္ဆိုးတို႔ကို ေအာင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္ရိွလာေပၿပီ။


ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း သက္ေသတန္ခိုး

(၃) ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ကဲသာဘုရင္၏ အခြင့္အာဏာျဖင့္ ပိလတ္မင္းခတ္ႏွိပ္ထားေသာ တံဆိပ္ က်ဳိးပ်က္၍ ဂူဝမွ ေက်ာက္တံုးႀကီးကို ေကာင္းကင္တမန္ ဖယ္ရွား၍ ေယ႐ႈ၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ ပုပ္ပ်က္ျခင္း မရိွဘဲ၊ ဝိဉာဏကိုယ္ခႏၶာအသစ္ျဖင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူခဲ႔သည္။ ရက္ေပါင္း (၄၀) တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တပည့္ေတာ္တို႔အား ကိုယ္ထင္ရွား ျပသ၍ ဝိညာဥ္အသြင္အားျဖင့္ မိမိအသက္ရွင္ေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္ေစခဲ႔ပါသည္။

ကိုယ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း၏ ဆုေက်းဇူးမဂၤလာမ်ားစြာ ရိွပါသည္။ လူသားအတြက္ ယဇ္အျဖစ္ ပူေဇာ္ခံျခင္းကို ထာဝရဘုရားအားရ ေက်နပ္လက္ခံေၾကာင္း သက္ေသအျဖစ္ ထေျမာက္ေစေတာ္မူ၏။ (ေရာမ၊ ၄း၂၅၊ ဧဖက္၊ ၁း၂၀-၂၃)။ ကိုယ္ေတာ္ ခႏၶာကိုယ္ ရိွစဥ္၊ လာဇ႐ုမွစ၍ ေသသူတို႔ အသက္ျပန္ရွင္ေစေသာအခါ ႐ုပ္ခႏၶာသက္ႏွင့္ပဲ ျပန္ရွင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ္ေတာ္မူကား ဝိဉာဏကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ ရွင္ေသာ အဦးသီးေသာအသီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ယံုၾကည္သူတို႔သည္လည္း မိမိတို႔ အလွည့္က် ထေျမာက္ၾကရေပဦးမည္။ (၁ေကာ၊ ၁၅း၂၀-၂၃)

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာအရွင္ကို ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္မတို႔လည္း အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္လ်က္ ဝိညာဥ္၌ အတြင္းသက္ေသရရိွပါလွ်င္ ကနဦး ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားကဲ႔သို႔ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ အသက္ရွင္ေၾကာင္းကို မေဝငွဘဲ သက္ေသမခံဘဲ ေနႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားရွင္ကို ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ရျခင္း ဟာလည္း ၿငီးေငြ႕စရာ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ၊ အျမဲေက်နပ္အားရေနမည္ျဖစ္ပါသည္။


ကိုယ္ေတာ္ေကာင္းကင္သို႔ တက္ႂကြေတာ္မူ၍ ခမည္းေတာ္၏ လက်္ာဘက္၌ ထိုင္ေတာ္မူလ်က္ (ေဟျဗဲ၊ ၁း၁-၃၊ ၄း၁၄-၁၆)

ကိုယ္တာ္သည္ ယေန႔ အလံုးစံု၏ အခ်ဳပ္အျခာ၊ အသင္းေတာ္၏ ဦးေခါင္းအျဖစ္ စိုးစံလ်က္ ရိွပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္၍ အသင္းေတာ္ကို တစ္စုတေဝးတည္း ျဖစ္ဘြားေစ ၍ ဘိသိက္တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္ဝေစျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွားေစသည္။ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္တိုင္းအတြက္လည္း ေပတ႐ုအဖို႔ ဆုေတာင္းေပးသကဲ႔သို႔ အဘ၏ လက်္ဘက္၌ အစဥ္ပဌနာျပဳေပးလ်က္ ရိွပါသည္။ (ေရာမ၊ ၈း၃၁-၃၄၊ ေဟျဗဲ၊ ၇း၂၅)


မၾကာခင္ႂကြလာ၍ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သိမ္းဆည္းမည္

"ေယ႐ႈက သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္းမရိွေစႏွင့္၊ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ ငါ႔ကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ ငါ႔အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္းအမ်ားရိွ၏။ ... သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွာ ငါသြားရ၏။ ငါသည္ သြား၍ သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍ ငါရိွရာအရပ္၌ သင္တို႔ရိွေစျခင္းငွာ သင္တို႔ကို ငါ႔ထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္။" - (ေယာ၊ ၁၄း၁-၃)

ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေတာ္ဝိညာဥ္ေတာ္ သံုးပါး တစ္လံုးတစ္ဝတည္း ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားခင္၏ လူသားအတြက္ အၾကံအစည္ေတာ္သည္ အလြန္အံ႔ၾသေကာင္းျမတ္သည္သာ မက အားလံုးကြင္းဆက္၊ အခ်ိတ္အဆက္မျပတ္ဘဲ၊ လိုေလေသးမရိွ၊ အားလံုးစီမံျပင္ဆင္ထားၿပီး အာမခံခ်က္ အျပည့္ရိွပါေပသည္။

ဘာသာ၊ သာသနာတြင္ ဘုရားအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရျခင္းထက္ ဘုရားသခင္၏ ထာဝရႏိုင္ငံေတာ္ သားအျဖစ္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကိုးစားလုပ္ေဆာင္ရျခင္းသည္ သာလြန္ေကာင္းျမတ္သည္ သာမက ထမ္းရေသာဝန္သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္ေပးေသာ အလုပ္ျဖစ္၍ ေပါ႔ပါးၿပီး ထမ္းရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ထံမွ နည္းခံရ၍ ထမ္းရလြယ္ၿပီး စိတ္ဝိညာဥ္ ၿငိမ္ဝပ္ခ်မ္းသာကို အမွန္ပင္ ခံစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလ်က္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေဝငွတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

0 comments: