Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Sunday, July 15, 2012

ဆီျပည့္ေသာမီးခြက္ (ေဒသနာေတာ္)


ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အပတ္စဥ္ ေဝမွ်ခြင့္ရေနတဲ႔ ဆရာႀကီးမ်ားရဲ႕ ေဒသနာမ်ားကို ယံုၾကည္ေသာ စာဖတ္သူမ်ား ေက်နပ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာလည္း ထပ္မံေဝမွ်ခြင့္ေပးတဲ႔ ဘုရားသခင္ ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းမိသလို၊ ဒီတစ္ပတ္မွာလည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ နဲ႔ ေဝးကြာေနၾကရတဲ႔ ဓမၼမိတ္ေဆြ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ဝိညာဥ္ခြန္အား တိုးလို႔ရရိွဖို႔ ဆုေတာင္းေပး ပါတယ္။ ဒီ တနဂၤေႏြေန႔မွာေတာ့ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔က ၾကားနာခဲ႔ရတဲ႔ ဆရာႀကီး ဦးတင္ေမာင္ထြန္း ရဲ႕ "ဆီျပည့္ေသာမီးခြက္" ေဒသနာကို ထပ္ဆင့္လို႔ ေဝမွ်ေပးလိုက္ရပါတယ္။ ဖတ္ၾကားနာသူတိုင္းအား ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ Amen!


ေလာကႀကီးထဲ၌ ၿပိဳင္ပြဲအသီးသီး ရိွၾကသည္။ လူတို႔က ထိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳၾကပါသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ လူအင္အား မ်ားစြာ စိုက္ထုတ္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ၾကသူတိုင္း ဆုရၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေလ႔က်င့္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ၾကေသာ္လည္း ဆုရဖို႔ အာမခံခ်က္ မရိွပါ။ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကယ္တင္ျခင္းမွာမူ ၿပိဳင္ဖို႔ မလိုပါ။ တစ္ဦးခ်င္းက ယံုၾကည္ၾကဖို႔သာ လိုပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူကိုခ်စ္၍ တန္ဖိုးထားေတာ္မူသျဖင့္ ဤမွ်လြယ္ကူစြာ ခံစားႏိုင္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူတစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းမခံစားရပါက ဘုရားသခင္၏ အျပစ္မဟုတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္း ခံစားဖို႔ရန္ လူသည္ မည္သည့္အမႈကိုမွ် ျပဳစရာ မလို၊ ျပဳ၍လည္း မရပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိသည္ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း သိဖို႔လိုပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာက (ေရာ၊ ၃း၂၃) တြင္ လူသည္ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္တြင္ အသေရပ်က္ေနေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ျခားနားမႈမရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အျပစ္သားတစ္ဦး၏ ခံစားရမည့္ ဆိုးက်ဳိး ရလဒ္ ရိွေၾကာင္း သိဖို႔ ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရားတိုင္းက အျပစ္ရိွေသာသူတစ္ဦး၏ ဆိုးက်ဳိးရလဒ္က အပါယ္လား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ အပါယ္လားဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က အလိုေတာ္ မရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းကို ျပင္ဆင္ေပးထားၿပီး ခံစားလိုေသာသူတိုင္း လာႏိုင္ဖို႔ရန္လည္း လမ္းဖြင့္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။


မီးခြက္ပါလ်က္ ဆီမရိွၾက

ဘုရားသခင္သည္ လူကို ဖန္ဆင္းသည့္အခါ မိမိႏွင့္ သ႑ာန္တူဖန္ဆင္းေတာ္မူေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အထဲ၌ ဘုရားကို သိေသာအာ႐ံုရိွပါသည္။ ထိုမွ်မက ဘုရားရွင္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ စံပါယ္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုလည္း သိေတာ္မူသလို အပါယ္ရိွေနေၾကာင္းကိုလည္း သိပါသည္။ ထိုသို႔ သိေနပါလ်က္ တမလြန္အေရး မစဥ္းစားဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမိပါက ဆိုးက်ဳိးခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။
"ငါတို႔သည္ အျပစ္၌ရိွစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔အား အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔အား ထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူ၏။ (ေရာမ၊ ၅း၈)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္သားဘဝ၌ ရိွေနစဥ္ ထိုအေျခမွ ကယ္ႏႈတ္ဖို႔ရန္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္၌ အေသခံခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔ အေသခံခဲ႔ေၾကာင္းကို ပံုကားခ်ပ္မ်ားအားျဖင့္ လူတိုင္း သိၾကပါသည္။ ဤသည္ကား သစၥာက႑မဟုတ္၊ ေမတၱာ၏ သက္ေသျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ အေသခံၿပီးမွ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ေသျခင္းကို ေအာင္ျမင္၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူလ်က္ သက္ေသကို ထင္ရွားစြာ ျပခဲ႔ပါသည္။
"အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သခင္ ေယ႐ႈခရစ္သည္ စည္းစိမ္ရိွေသာ္လည္း ဆင္းရဲေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔သည္ စည္းစိမ္ရိွေစျခင္းငွာ၊ သင္တို႔အတြက္ေၾကာင္း ဆင္းရဲျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။" (၂ေကာ၊ ၈း၉)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာခံစားႏိုင္ဖို႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘုန္းစည္းစိမ္ကို စြန္႔၍ ၃၃ ႏွစ္ ေလာက၌ ဆင္းရဲ ခံခဲ႔ပါသည္။ ဤမွ်ေလာက္ ေမတၱာႏွင့္ သက္ေသထူခဲ႔ေသာ္လည္း မယံုၾကည္၊ မ်ားစြာေသာသူမ်ားက ေခါင္းမာေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၄) တြင္ ကာဣန ယဇ္ပူေဇာ္ရာ၌ မွားေန၍ ဘုရားသခင္က သတိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာႏွင့္ သတိေပးမႈကို လက္မခံ ေခါင္းမာစြာ တုန္႔ျပန္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ညီကို မနာလိုစိတ္ႏွင့္ သတ္မိသည္ကို ဘုရားသခင္က ေမးလွ်င္ မသိဟု လိမ္ေျပာခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္က သင့္ညီ၏ အေသြးသည္ ေျမထဲက ေအာ္ဟစ္လ်က္ရိွသည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ကာဣနသည္ ထိုအျပစ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ခံရသည့္အခါ ႀကီးလွပါလားဟု ညည္းတြားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားကို ခ်စ္၍ မည္မွ် သည္းခံသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
"ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ကား မဂၤလာေဆာင္လုလင္ကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳအံ႔ေသာငွာ၊ မီးခြက္ကို ကိုင္ယူ၍ ထြက္သြားေသာ သတို႔သမီး တစ္က်ိပ္ႏွင့္တူ၏။ ထိုသတို႔သမီးတြင္ ငါးေယာက္သည္ ပညာ သတိရိွၾက၏။ ငါးေယာက္မူကား အမိုက္ျဖစ္ၾက၏။ မိုက္ေသာသူတို႔သည္ မီးခြက္ကိုသာ ယူ၍ ဆီကို မယူၾက၊ ပညာသတိရိွေသာသူတို႔မူကား မီးခြက္ႏွင့္တကြ ဘူး၌ပါရိွေသာ ဆီကိုလည္း ယူၾက၏။" (မႆဲ၊ ၂၅း၁-၄)
ေလာကီႏိုင္ငံ၌ ဒုကၡမ်ားလွေပသည္။ ေငြေၾကးႂကြယ္ဝခ်မ္းသာသူတို႔၌ပင္ ဒုကၡရိွသည္။ မိမိတို႔ စည္းစိမ္ အျခားသူမ်ား ယူမည္စိုး၍ ေသာ့ခတ္ထားရသည္။ ညဘက္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ပင္ ခက္လွသည္။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေနရာ အရပ္ျဖစ္သည္။ သတို႔သမီးဆယ္ဦးတို႔သည္ သတို႔သားကို ႀကိဳဖို႔ရန္ မီးခြက္ကို ကိုင္၍ အတူေစာင့္ၾကသည္။ ဤတြင္ ငါးေယာက္ကသာ ပညာရိွၿပီး က်န္ငါးေယာက္က ပညာမဲ႔ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဘယ္သို႔ ပညာမဲ႔ပါသနည္း။ ထိုငါးေယာက္က မီးခြက္ကိုသာ ယူၿပီး အထဲ၌ ဆီမယူလာၾကပါ။ ယေန႔လည္း ခြက္သာ ပါလာၿပီး ဆီမရိွေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာ ရိွၾကပါသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ မိဘခရစ္ယာန္ျဖစ္၍ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္လာၾကေသာ မိ႐ိုးဖလာ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ ခံယူထားၾကသည္။ က်မ္းစာလည္း မ်ားစြာ တတ္ၾကသည္။ ငယ္စဥ္ကလည္း က်မ္းစာ ရြက္ဆို ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ အျမဲဆုရသည္။ ႏႈတ္တိုက္အာဂံုေဆာင္ႏိုင္၍ ျဖစ္သည္။ ထိုသူက မီးခြက္သာ ရိွေသးေသာသူ ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာ က လူသည္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံရမည္ဟု သတိေပးထားပါသည္။ "ေယ႐ႈကလည္း ေရႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ မေမြးေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မဝင္ရ။" (ေယာ၊ ၃း၅) ဟု သတိေပးထားပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ား ဝိညာဥ္ေတာ္၌ ေမြးျခင္း ခံၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ မီးခြက္သာ ရိွပါက အခ်ိန္တန္သည့္အခါ မီးထြန္း၍ ရေသာ္လည္း အတြင္း၌ ဆီမရိွ၍ မီးေသသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို သတို႔သမီးတို႔က မီးခြက္ကိုသာ ယူၿပီး ဆီမယူၾကပါ။ ဘုရားသခင္က မေပး၍ မဟုတ္၊ သူတို႔က မယူျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဆီမပါေသာ အေရအတြက္က မည္မွ်နည္း။ တစ္ဝက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယေန႔ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ အေရအတြက္ ထက္ဝက္က်န္ခဲ႔မည္ ဆိုပါက ဘုရားသခင္ မည္မွ် ဝမ္းနည္းမည္နည္း။ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးေနပါလ်က္ ေမတၱာႏွင့္ သည္းခံၿပီး ေစာင့္ေနပါလ်က္ႏွင့္ ေခါင္းမာေနေသာေၾကာင့္ သတိေပးစကားကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈမိပါက က်န္ခဲ႔ေသာသူမ်ား၏ အျပစ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္၍ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔၍ ကားတိုင္၌ အေသခံေစၿပီးမွ ျပစ္ေႂကြးရိွသမွ်ကို ဆပ္ေပးၿပီး ေရြးခဲ႔ျခင္းသည္ လူသားတိုင္း မျငင္းႏိုင္ေသာ ေမတၱာသက္ေသ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေကာင္းကင္ေရာက္သည့္အခါ အမ်ဳိးမ်ားထဲမွ တစ္ဝက္က က်န္ခဲ႔မည္ဆိုပါက မည္မွ် ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစရာ ေကာင္းမည္နည္း။ ခရစ္ေတာ္ကို မရေသးေသာသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ ဝန္တာစိတ္ရိွၾကပါရဲ႕လား။ အသက္တာမ်ားကို ဆင္ျခင္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။


ကိုယ္တိုင္ခံစားၿပီးမွ သက္ေသခံဖို႔

ယေန႔အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ား ခရစ္ေတာ္ကို ရသြားၿပီးေနာက္ မေနႏိုင္ပါ။ မိသားစုဝင္ျဖစ္ေသာ သူမ်ားထဲမွ မေျပာင္းလဲေသး၍ စိတ္ပူသည္။ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ကို ရဖို႔ရန္ ေျပာျပသည္။ ေမတၱာျပသည္။ ထိုေမတၱာကိုျမင္ေသာသူမ်ားက မေနႏိုင္ပါ။ ေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူမ်ားကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ ရိွပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူမ်ားကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ၾကသူမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက မိမိတို႔ခ်စ္ေသာသူ ထာဝရမီးငရဲ မသြားရဖို႔ရန္ အထိုးအႀကိတ္ခံရေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္ဘဲ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ေျပာၾကသူမ်ားလည္း ရိွၾကပါသည္။ မည္မွ်ဆိုးေသာသူ ျဖစ္ပါေစ၊ ထိုသို႔ေသာ ေမတၱာႏွလံုးသား၏ သက္ေသကို ျမင္လွ်င္ မေျပာင္းလဲဘဲ မေနပါ။ ဘုရားသခင္သည္လည္း ထုိသို႔ ေမတၱာႏွင့္ အဖိုးအခေပးေသာသူတို႔၏ အားထုတ္မႈကို ဥေပကၡာမျပဳပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို မရေသးေသာသူ၊ ဒုတိယေမြးျခင္းကို မရေသးေသာသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းတတ္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ယေန႔မီးခြက္သာ ရိွၿပီး ဆီမရိွေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာ ရိွေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ မီးထြန္းညိႇေသာ္လည္း ခဏသာ လင္းၿပီး ဆီမရိွ၍ မီးေသ သြားၾကသည္။ ထိုနည္းတူ ခဏခရစ္ယာန္မ်ားစြာ ရိွပါသည္။ အဆင္ေျပေနသည့္အခ်ိန္၌ ဘုရားေက်ာင္းတက္၊ ဆုေတာင္း၊ မိႆဟယလာၾကေသာ္လည္း အခက္အခဲၾကံဳသည္ႏွင့္ ေဗဒင္ဆရာဆီ သြား၊ နတ္ေမး ႏွင့္ ေဖာ္ျပန္သြားၾကသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ဆီမရိွသူမ်ား၊ ဒုတိယေမြးျခင္း မရေသးေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
"သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို မခံရ။" (ေယာ၊ ၃း၁၈)
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို မခံရေတာ့ေၾကာင္း အပါယ္ငရဲ က်စရာမလိုေတာ့ေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။ ေလာက၌ အသက္ရွင္ေနစဥ္ ေသၿပီးေနာက္ အျပစ္စီရင္ျခင္း မခံရေတာ့ေၾကာင္း၊ မည္သို႔ သိမည္နည္း။ ဘုရားသခင္က သက္ေသကို ေပးပါသည္။ ထုိသက္ေသကို ယေန႔ ဂ႐ုစိုက္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလာကအသက္ မည္မွ်က်န္သည္ကို မသိပါ။ ေလာကအသက္သည္ အာမခံခ်က္ မရိွပါ။ ယေန႔ လူငယ္မ်ားစြာ ႐ုတ္တရက္ေသဆံုးေနၾကရပါသည္။
"ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ မိမိအထဲ၌ ထိုသက္ေသကို ရ၏။" (၁ေယာ၊ ၅း၁၀) ယံုၾကည္သူမွန္လွ်င္ အထဲ၌ သက္ေသရိွပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သက္ေသေပးပါသည္။ ထိုသက္ေသ ကို မည္သို႔ သိႏိုင္မည္နည္း။ အခက္အခဲၾကံဳရသည့္အခါ အတြင္း၌ ဆီရိွေသာသူက ေဗဒင္ဆရာဆီမေျပး၊ နတ္ဝင္သည္ဆီ မသြား၊ လူကို အားမကိုးပါ။ ဘုရားသခင္ရိွသည္။ ဘုရားသခင္ တတ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုသာ အမွီျပဳကိုးစားပါသည္။ အခက္အခဲျပႆနာမည္မွ် ႀကီးပါေစ ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ အမွီျပဳပါသည္။ ခရစ္ယာန္အဓိပတိႀကီး ျဖစ္ၿပီးမွ သင္းအုပ္ဆရာႀကီးျဖစ္ၿပီးမွ ဆီမရိွေသာသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သူက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေျပာ၍ အျခားသူမ်ားက အက်ဳိးခံစားေသာ္လည္း သူက မခံစားရ၊ ခရစ္ေတာ္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ေျပာေနၿပီးမွ ကိုယ္တိုင္ခရစ္ေတာ္ကို မယံု၊ ကိုယ္တိုင္မကိုးစား၊ သက္ေသလည္း မရိွသူ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ခရစ္ယာန္ အမ်ား ထိုအတိုင္းျဖစ္ေနၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းအေၾကာင္း ေျပာေနေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ မျမည္းစမ္း၊ လက္ေတြ႔သက္ေသမရိွပါ။


ဝိညာဥ္ေတာ္သက္ေသရဖို႔

ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ၌ သက္ေသရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ ထိုသက္ေသရိွပါသလား။ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ သက္ေသရိွေၾကာင္း မည္သို႔ သိႏိုင္မည္နည္း။
"ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဆံုးမပဲ႔ျပင္ေတာ္မူသမွ်ေသာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သား ျဖစ္ၾက၏။" (ေရာ၊ ၈း၁၄)
ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား၌ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဆံုးမပဲ႔ျပင္ျခင္း သက္ေသ ရိွပါသည္။ မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာဟုဆို၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ဖို႔ အနည္းငယ္မွ် မုသားစကားေျပာမိသည့္အခါ စိတ္ႏွလံုးအတြင္းထဲက မၾကည္မလင္၊ မအီမသာ ျဖစ္ၾကပါလား။ ထိုသို႔ ျဖစ္ၾကပါက ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ လက္ခံ၍ ဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္း၏ သက္ေသ ျဖစ္ပါသည္။ မုသားစကားေျပာေနပါလ်က္၊ မဟုတ္တာ လုပ္ေနပါလ်က္ႏွင့္ ႏွလံုးသားက ဘာမွ် မခံစား၊ စိတ္မေကာင္းလည္းမျဖစ္ပါက ဝိညာဥ္ေတာ္ မရိွျခင္း၏ သက္ေသ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ သက္ေသကုိ ရလိုပါက ခရစ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသားထဲ၌ ယံုၾကည္လက္ခံလိုက္ပါ။
"ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾကသည္ဟု ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတို႔၏ ဝိညာဥ္ႏွင့္အတူ သက္ေသခံေတာ္မူ၏။" (ေရာ၊ ၈း၁၆)
ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံလိုက္သည္ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝိညာဥ္၌ သက္ေသေပးပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံျခင္းမရိွမီက အရက္ေသာက္မူး႐ူးေနေသာ္လည္း ဘာမွ် မခံစားပါ။ ထိုသက္ေသက ဝိညာဥ္ေတာ္မရိွျခင္း၏ သက္ေသ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံၿပီးေနာက္ ႏွလံုးသားထဲ၌ ဝိညာဥ္ေတာ္ရိွလာသည့္အခါတြင္မူ အရက္အနည္းငယ္ ေသာက္ မိလွ်င္ပင္ စိတ္မေကာင္း ဝမ္းနည္းၿပီး ခြင့္လႊတ္ဖို႔ ေတာင္းပန္တတ္ပါသည္။ မိမိအမွားအတြက္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီးပါကလည္း ဘုရားသခင္ ခြင့္လႊတ္ေၾကာင္းကို သိၿပီး စိတ္ႏွလံုး၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ခံစားရပါသည္။ ထိုခံစားမႈ သဘာဝရိွၿပီဆိုလွ်င္ ဝမ္းေျမာက္ပါ။ ထိုသဘာဝသည္ ဘုရားသားျဖစ္ျခင္း၊ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဆီရိွျခင္း၏ သက္ေသျဖစ္ပါသည္။ ႂကြယ္ဝေသာအသက္တာ၊ ေကာင္းႀကီး ခံစားရေသာအသက္တာသို႔ မေရာက္ေသးေသာ္လည္း ဘုရားသားသမီး ျဖစ္ရျခင္း၏ သဘာဝသစ္ သက္ေသသည္ မည္မွ်ဝမ္းေျမာက္စရာ ျဖစ္ပါသနည္း။ ႂကြယ္ဝေသာအသက္တာက ေျဖာင့္မတ္စြာ အသက္ရွင္သည့္အခါ ခံစားလာရမည္ျဖစ္သည္။
"ဒုစ႐ိုက္ကို လႊဲေရွာင္၍ သုစရိုက္ကို ျပဳေစ၊ သူတစ္ပါးႏွင့္ အသင့္အတင့္ေနျခင္းကို ရွာ၍ မွီေအာင္လိုက္ေစ၊ အေၾကာင္းမူကား ထာဝရဘုရားသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကို ၾကည့္႐ႈေတာ္မူ၏။ သူတို႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းကိုလည္း နားေထာင္ေတာ္မူ၏။" (၁ေပ၊ ၃း၁၁-၁၂)
ဆုေတာင္း၍ အေျဖရတိုင္း ကယ္တင္ျခင္းရသည္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ား ဆုေတာင္း၍ အေျဖရျခင္းသည္ ဘုရားသခင္က သက္ေသေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကို အျမည္းသေဘာမ်ဳိး ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ သက္ေသကိုရၿပီးမွ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သည့္အခါ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္လာပါသည္။ ၿပီးမွ ေျဖာင့္မတ္စြာ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖာင့္မတ္စြာ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ဘုရားသားသမီးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ျမင္ေတြ႔လိုေသာ အသက္ရွင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ သတို႔သမီး ဆယ္ေယာက္၌ ငါးေယာက္က ဆီမရိွေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ကို ဆင္ျခင္ပါက အျပင္လကၡဏာအားျဖင့္ သတို႔သမီး ျဖစ္ၿပီး မီးခြက္ရိွယံုျဖင့္ မၿပီးေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ ယေန႔ ခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္ျခင္းလည္း ခံၿပီးၿပီး ပြဲေတာ္လည္း စားေနၾကသည္။ သက္ေသလည္း ခံေနၾကပါလ်က္ ႏွင့္ အတြင္း၌ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ သတိေပးျခင္း၊ ပဲ႔ျပင္ခံရျခင္း သက္ေသမရိွပါက သတိျပဳပါ။ ထိုအေျခအေနက ဆီမရိွျခင္း၏ သက္ေသျဖစ္ပါသည္။ ေျဖာင့္မတ္စြာ အသက္မရွင္၍ ေကာင္းႀကီး မရလွ်င္ေနပါေစ၊ အက်င့္သီလ မေကာင္း၍ ဆုမရလွ်င္ ေနပါေစ၊ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ဝင္ခြင့္ ရမည့္အေရးသည္ အခမဲ႔ျဖစ္ပါသည္။ အက်င့္တရား မလိုပါ။ ထိုအခမဲ႔ေပးေနေသာ အခြင့္အေရးကို အရမယူဘဲ မီးခြက္ကို ကိုင္၍ ေလွ်ာက္သြားေနေသာသူ မျဖစ္ဖို႔ သတိျပဳၾကပါ။

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ သင့္ႏွလံုးသားထဲ၌ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဆီရိွၿပီလား။ မေသခ်ာေသးပါက ယခုပင္ သင္၏ ႏွလံုးသားကိုျပင္ဆင္လ်က္ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိအျပစ္အတြက္ ကားတိုင္၌ အေသခံ၍ အျပစ္ေႂကြး ဆပ္ေပးၿပီးမွ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လ်က္ ႏွလံုးသား၌ လက္ခံ၍ ေနရာေပးပါ။ (ေရာ၊ ၈း၉) တြင္ "ခရစ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ကို မရေသာသူ သည္ကား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မဆိုင္။" ဟု သတိေပးထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူတိုင္းသည္ ႏွလံုးသားအတြင္း၌ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို လက္ခံရရိွပါသည္။ ထိုသူသည္ မီးခြက္ရိွယံုသာမက ဆီကိုပါ ရရိွထားေသာ သူျဖစ္၍ ထိုသို႔ေသာသူသာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားလမ္း၌ အသက္ရွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ရပါသည္။

1 comments:

အလင္းသစ္ said...

တေလးတစားကို ဖတ္ရွဳမွတ္သားသြားပါတယ္ဗ်ာ....