Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Sunday, July 29, 2012

ေအာင္ျမင္ျခင္း ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ (ေဒသနာေတာ္)


စာဖတ္သူမ်ားအားလံုးပဲ မဂၤလာရိွတဲ႔ေန႔ရက္ေလး ျဖစ္ပါေစခင္ဗ်ာ။ ဒီတစ္ပတ္ တနဂၤေႏြမွာလည္း ခါတိုင္းလို အသင္းေတာ္နဲ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာာင့္ ေဝးေနရတဲ႔ ယံုၾကည္သူတိုင္း ခြန္အားယူႏိုင္ဖို႔ရာ ဝိညာဥ္ေရး အားေပးမယ္႔ ေဒသနာေတာ္ေတြကို ေဝမွ်တင္ျပေပးခ်င္ပါေသးတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေဟာၾကားခဲ႔တဲ႔ ဒီတရားေဒသနာေတာ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ့ Blog ေပၚကေန တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေဝမွ်ခြင့္ ေပးေတာ္မူတဲ႔ ဘုရားသခင္ ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔ ဒီေန႔ေတာ့ ဆရာႀကီး ဦးကပ္ခန္႔ခုပ္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၅) ရက္ေန႔က ေဝငွေဟာၾကားခဲ႔တဲ႔ "ေအာင္ျမင္ျခင္း ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ" ေဒသနာေတာ္ကို စာ႐ႈ႕သူခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ထပ္ဆင့္ ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဖတ္ၾကားနာသူအေယာက္စီ တိုင္း အား ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစခင္ဗ်ာ။ Amen!


ေအာင္ျမင္ျခင္း ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ (ဆရာႀကီး ဦးကပ္ခန္႔ခုပ္)

"ထိုအေၾကာင္းအရာ ရိွသမွ်တို႔သည္ ပံုသက္ေသျဖစ္အံ႔ေသာငွာ ထိုသူတို႔၌ ေရာက္ၾက၏။ ကပ္ကာလအဆံုးတြင္ျဖစ္ေသာ ငါတို႔ကို ဆံုးမစရာဘို႔ က်မ္းစာ၌ ေရးထားလ်က္ ရိွသတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ အၾကင္သူသည္ မိမိတည္ၾကည္လ်က္ေနသည္ဟု မိမိထင္မွတ္၏။ ထိုသူသည္ မလဲျခင္းငွာ သတိျပဳေစ။" (၁ေကာ၊ ၁၀း၁၁-၁၂)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမၻာ့သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ႔လာၾကည့္ပါက ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရားကို ပထမဦးဆံုး သိၾကေသာသူမ်ားမွ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယခုေခတ္အေခၚ အစၥေရး လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အာျဗဟံမွ အစျပဳလာၾကေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အာျဗဟံ အခ်ိန္က ထာဝရဘုရားကို "ရာေဝ" ဟူေသာ အမည္နာမျဖင့္ ေခၚခဲ႔ၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္ ေမာေရွေခတ္ အစပုိင္း ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကို "ေယေဟာဝါ" ဟု ေခၚခဲ႔ၾကျပန္ပါသည္။ ေမာေရွေခတ္ ေနာက္ပိုင္း တရားသူႀကီးေခတ္ ေရာက္လာေသာအခါ "အီလိုဟင္" ဟု အမ်ားက ေခၚလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထာဝရဘုရား၏ အမည္နာမကို "အီလိုဟင္" ဟု ေခၚဆိုျခင္းမွာ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၊ သားေတာ္ဘုရား၊ သန္႔ရွင္းေတာ္ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားဟူ၍ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားကို ရည္ၫႊန္းေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္ဟု က်မ္းတတ္ပညာရွင္မ်ားက အနက္ဖြင့္ထားပါသည္။


ဘုရားသခင္အတူပါရိွ၍ လမ္းျပျခင္း

ထို႔ေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားကို အဦးဆံုးသိရိွ ယံုၾကည္လာရေသာ ဣသေရလလူတို႔၏ အျဖစ္အပ်က္ကို ယေန႔ အဓိက (၂) ခ်က္ကို ဆင္ျခင္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိးတို႔သည္ ကၽြန္ခံရာမွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးမွ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္သည္ ထိုသို႔ လႊတ္မိသည့္အတြက္ ေနာင္တစိတ္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ေနာက္သို႔ လိုက္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏ လူမ်ဳိးေတာ္တို႔အား ေန႔၊ ညဥ့္ ခရီးျပဳႏိုင္ဖို႔ရန္ ကူညီေပးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
"သူတို႔သည္ ေန႔ညသြားႏိုင္ေအာင္ ထာဝရဘုရားသည္ ေန႔၌ကား လမ္းျပဘုိ႔ မိုးတိမ္တိုင္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ညဥ့္၌ကား အလင္းေပးဖို႔ မီးတိုင္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သူတို႔ေရွ႕က ႂကြေတာ္မူ၏။ ေန႔အခ်ိန္၌ မိုးတိမ္တိုင္၊ ညဥ္႔အခ်ိန္၌ မီးတိုင္ကို သူတို႔ေရွ႕မွ ႐ုပ္သိမ္းေတာ္ မမူ။" (ထြက္ ၁၃း၂၁-၂၂)
ဤအျဖစ္အပ်က္သေဘာကို ၾကည့္ပါက ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူမ်ဳိးေတာ္ကို မည္မွ် ဂ႐ုစိုက္သည္ကို သိႏိုင္ပါသည္။ ေန႔အခ်ိန္၌ ေနမပူေစရန္ မိုးတိမ္တိုက္အားျဖင့္ အရိပ္ေပး၍ ညအခ်ိန္၌လည္း ခရီးျပဳႏိုင္ရန္ မီးတိုင္အားျဖင့္ အလင္းႏွင့္ အေႏြးဓါတ္ကို ေပးပါသည္။

တစ္ေန႔ မိမိလူမ်ဳိးေတာ္ကို ဖမ္းဆီးျပန္ေခၚသြားမည့္ အဲဂုတၱဳစစ္တပ္သည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးတို႔ အနားသို႔ ေရာက္လာလွ်င္ အဲဂုတၱဳလူတို႔ဘက္၌ မိုးတိမ္မည္းႀကီးျဖစ္၍ ဣသေရလလူတို႔ဘက္၌ကား အလင္းကို ေပးလ်က္ေနသျဖင့္ အဲဂုတၱဳစစ္တပ္သည္ ဣသေရလလူတို႔အနီးသို႔ လံုးဝမခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ မိမိလူတို႔ကို ကြယ္ကာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆာလံဆရာႀကီးက "ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ခိုလံႈရာ" ဟုဆိုထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူတို႔ကို ထိုသို႔ကာကြယ္ပါလ်က္ သူ႔လူမ်ဳိးျဖစ္သူတို႔က ရန္သူ႔အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္သျဖင့္ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ ေမာေရွကို အျပစ္တင္ၾကသည္။ အဲဂုတၱဳျပည္၌ သခ်ဳၽႋင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ဤေတာ၌ ငါတို႔ကို ေသေစျခင္းငွာ ေဆာင္ခဲ႔သေလာဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဣသေရလလူတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ အျပစ္တင္ၾကသနည္း။ သူတို႔ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ ပါရိွသည္ကို သတိလစ္မိၾက၍ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ ေမာေရွသည္ ထာဝရဘုရားကို ေအာ္ဟစ္သျဖင့္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား ပင္လယ္ေပၚမွာ လက္ကို ဆန္႔၍ ပင္လယ္ေရကို ခြဲေစပါသည္။ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ေမာေရွသည္ ပင္လယ္ေပၚမွာ လက္ဆန္႔သည့္အခါ ပင္လယ္ေရသည္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲ၍ ကုန္းေပၚလာၿပီး ဣသေရလ လူတို႔သည္ ထိုေျမလမ္းေပၚ၌ ေလွ်ာက္သြား၍ ပင္လယ္တစ္ဖက္သို႔ ကူးသြားၾကပါသည္။ ဣသေရလ လူမ်ားအားလံုး ပင္လယ္တစ္ဖက္သို႔ ေရာက္သြားၿပီးေနာက္ အဲဂုတၱဳတပ္သားတို႔သည္ ထိုပင္လယ္လမ္းအတိုင္း လိုက္လာသည့္အခါ ဘုရားသခင္သည္ ပင္လယ္ေရကို ျပန္၍ ဆြဲေစ႔သျဖင့္ ဖာေရာဘုရင္၏ ရထား၊ ျမင္းစီးသူရဲ၊ ဗိုလ္ေျခအေပါင္းတို႔အေပၚ၌ ျမစ္ေရလႊမ္းမိုးသျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မက်န္ အသက္ဆံုးရံႈသြားၾကရသည္။ (ထြက္၊ ၁၄း၂၈) ဤသို႔ ျဖစ္စဥ္၌ ဣသေရလလူတို႔သည္ ေခါင္းေဆာင္ကို အျပစ္တင္ၾကၿပီး ဘုရားသခင္ကို ျပစ္မွားမိၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူတို႔ကို အစဥ္သျဖင့္ ခြင့္လႊတ္၍ ဤသို႔ေသာ ဂ႐ုဏာေတာ္ကို ျပေတာ္မူေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးျပဳျခင္းသက္သက္ေၾကာင့္ ပင္လယ္နီ ကို ျဖတ္ေက်ာ္လာၿပီး ခရီးဆက္လာခဲ႔ၾကပါသည္။ (ေယာ႐ႈ ၃) သို႔ ေရာက္လာသည့္အခါ ေယာဒန္ျမစ္ကမ္း ၏ ေဘးသို႔ ေရာက္လာပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ႏွင့္အညီ ဝင္စားရမည့္ ခါနန္ျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စူးစမ္းမႈျပဳၾကၿပီး ေကာင္းသတင္းကိုလည္း ၾကားၾကၿပီးၿပီ။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ထိုကတိေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာျပည္ကို ဝင္စားႏိုင္ဖို႔ရန္ မၾကာမီ၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ကူးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရကူးကၽြမ္းရံုျဖင့္ ကူးသြား၍ မရႏိုင္။ အေၾကာင္းမွာ ကေလးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားလည္း ပါလာသည္ ျဖစ္၍ အားလံုးက ေရကူးတတ္ၾကသည္မဟုတ္။ ယခု ျဖတ္ကူးရမည့္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ပင္လယ္နီ လို ကူးျဖတ္လည္းမရပါ။ မည္ကဲ႔သို႔ ကူးျဖတ္သြားရမည္နည္း။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္က ကူးခိုင္း ပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းဟူသည္လည္း နာခံျခင္းႏွင့္ တြဲဖက္ေနပါသည္။
"ေျမႀကီးတစ္ျပင္လံုးကို အစိုးရေတာ္မူေသာ အရွင္ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ကို ထမ္းေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေျခဘဝါးတို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ေရကို နင္းသာ ခဏျခင္းတြင္ ျမစ္ညာေရသည္ ျဖတ္၍ ပံုပံုႂကြေနလိမ္႔မည္။" ဟု ဆိုေလ၏။ (ေယာ႐ႈ၊ ၃း၁၃)

ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္းျပဳ၍ ပဋိညာဥ္ ေသတၱာကို ထမ္းေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ လူမ်ားေရွ႕မွာ သြားလ်က္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ထဲသို႔ ေရာက္၍ ေျခဖဝါးတို႔သည္ လွ်ံေသာေရကို နင္းေသာအခါ စီးဆင္းေနေသာေရသည္ အကုန္အစင္ ျပတ္၍ လူမ်ားတို႔သည္ ကုန္းေျမေပၚ ေလွ်ာက္ရၾက၏။ လူမ်ားတို႔သည္ တစ္ဖက္ကမ္းရိွ ေယရိေခါၿမိဳ႕သို႔ ေျမေပၚမွာ ေလွ်ာက္လ်က္ အားလံုး ကူးေျမာက္သြားၾကပါသည္။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ဟိုတစ္ခ်ိန္က ပင္လယ္နီကို ျဖတ္ကူးစဥ္ ေနာက္၌ အဲဂုတၱဳစစ္တပ္၊ ေရွ႕၌ ပင္လယ္နီ ကာဆီးေနၿပီး ၾကားညႇပ္ခံေနၾကသည္။ ထိုသို႔ ေသဖို႔သာရိွေသာေျခအေန၌ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္က အဣသေရလလူတို႔ကို ေသေဘးမွ ကယ္တင္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးျပဳေပးသည့္ အေပၚ လြတ္လာရၾကပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာ္မႈ မပါပါ။ ယခု ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ကူးသည့္အခါတြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ျမစ္ေရကို နင္းရပါသည္။ ျမစ္ေရထဲကို နင္းရပံုမွာ စိတ္ႏွလံုးသား အတြင္းက ယံုၾကည္ျခင္းရိွ၍ ေျခေထာက္က လုပ္ေဆာင္နင္းလိုက္ရပါသည္။


ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးေသာအရာ

အထက္က်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္က "ထိုအေၾကာင္းအရာ ရိွသမွ်သည္ ကပ္ကာလအဆံုး၌ ျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆံုးမစရာဖို႔ျဖစ္သည္။" ဟု ဆုိထားပါသည္။ မည္သည့္အရာကို ဆံုးမသြန္သင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသနည္း။ ဣသေရလ လူတို႔သည္ ပင္လယ္နီကို ျဖတ္စဥ္က ေရွ႕၌ ပင္လယ္နီ၊ ေနာက္၌ အဲဂုတၱဳစစ္တပ္က လိုက္ပါလာပါသည္။ အေျခအေနက ေသဖို႔သာရိွသည္။ ယေန႔တြင္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေယာက္စီတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အားျဖင့္ မွားယြင္းေနၾကသည္ ျဖစ္၍ ကံ၊ ကံ၏ အက်ဳိး အပယ္ငရဲမွ မလြတ္ႏိုင္ၾကသည္ကို ရည္ၫႊန္းေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ အခ်ိန္ေပး၍ လေပါင္းမ်ားစြာ တရားအားထုတ္ၾကၿပီးမွ ျပန္လာသည့္အခါ အိမ္၌ စိတ္မေတြ႔စရာမ်ား ၾကံဳရသည္ႏွင့္ စိတ္မထိန္းႏိုင္ဘဲ မွားတတ္ၾကျပန္ပါသည္။ လူသားမွန္လွ်င္ ကံသံုးပါးကို လံုေအာင္ ထိန္းဖို႔ မလြယ္ပါ။ ကာယကံ၊ ဝစီကံကို ထိန္းႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ မေနာ က မည္သူမွ် မထိန္းႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳသည္က အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ မေကာင္းမႈက ေရတြက္မရႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိေပးစကားက "ကုသိုလ္ တစ္ပဲ၊ ငရဲ တစ္ပိႆ" ဆိုေသာ စကားက ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္စရာ ျဖစ္ေပသည္။ ျပဳသမွ်ေကာင္းမႈကုသိုလ္က တမလြန္၌ ငရဲက လြတ္ဖို႔ရန္အတြက္ မျပည့္မီပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခံထိုက္သည့္အရာက ေသျခင္းတစ္ဖက္ အပါယ္ငရဲ ခံရမည့္အရာက လြတ္လမ္းမရိွေပ။

ဣသေရလလူမ်ား ပင္လယ္နီကို ေက်ာ္ဖို႔ လူ႔အေနႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္၊ မေက်ာ္ႏိုင္ျပန္လွ်င္လည္း ေနာက္၌ အဲဂုတၱဳစစ္တပ္က လိုက္လာျပန္သည္။ ေသခ်ာေနသည္က ေသဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ တူေနေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘဝကို သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္က ေက်းဇူးျပဳလိုက္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးတို႔ကို ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေစသကဲ႔သို႔ အျပစ္ေၾကာင့္ အပါယ္ငရဲသို႔သြားရမည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အပါယ္ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေစဖို႔ရန္ သားေတာ္ ေယ႐ႈ အားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳပါသည္။ ကယ္တင္ေတာ္မူၿပီး ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္က မည္သည့္အဖိုးအခမွ် မေပးရပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္က ထိုအရာကို ဝန္ခံဖို႔၊ ယံုၾကည္လက္ခံဖိုရန္သာ လိုပါသည္။ သားေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္အတြက္ ကားတိုင္၌ အေသခံလ်က္ အျပစ္ေႂကြးဆပ္ေပးေတာ္မူၿပီ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခံထိုက္ေသာျပစ္ဒါဏ္ကို ကိုယ္ေတာ္က ခံေပးေတာ္မူခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္သည္။ ထိုေက်းဇူးေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယေန႔ခံယူဖို႔ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ အခမဲ႔ ျပင္ဆင္ေပးမႈကို လက္ခံၿပီးပါက ေသျခင္းအတြက္ ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ပါ။ ေသျခင္းတရားကို အစိုးရေသာ စာတန္၏ လက္မွ လြတ္ခြင့္ရၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအာမခံခ်က္ကို ခံစားၿပီးေသာသူသည္ အသက္တာ၌ တမလြန္အတြက္ စိတ္ပူစရာမလိုေတာ့ပါ။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ခံစားရၿပီျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာတြင္ ထို အာမခံခ်က္ ခံစားၿပီးေၾကာင္းေသခ်ာဖို႔ မိမိတို႔အသက္တာကို ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆး ဆင္ျခင္ဖို႔ ယေန႔က်မ္းစာက သြန္သင္ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။


ယံုၾကည္ျခင္း၏ လကၡဏာျဖစ္သည့္ နာခံျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ ျပဳေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံယူၿပီးေနာက္ ေန႔စဥ္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္းသူျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အဖိုးအခ မေပးဘဲ အသက္တာေအာင္ျမင္ျခင္း မရႏိုင္ေခ်။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားက ပင္လယ္နီကို ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ႔ၾကေသာ္လည္း ကတိေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ခါနန္ျပည္သို႔ ဝင္ရန္အတြက္မူ ယံုၾကည္ျခင္းလိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ အသက္တာ၌ ခါနန္ျပည္ဝင္စားျခင္း တည္းဟူေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ခံစားလိုပါက ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ သက္ေသျဖစ္ေသာ နာခံျခင္းက လိုက္လာရပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ပါလာပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ စိတ္ႏွလံုးထဲက ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ျမင္ႏိုင္ေသာ လကၡဏာအျဖစ္ လႈပ္ရွားမႈက ပါလာပါသည္။ ေမတၱာသည္ စိတ္အတြင္းက ခံစားေသာအရာ ျဖစ္ၿပီး ေမတၱာရိွေၾကာင္းကို သက္ေသအျဖစ္ အျပဳအမူတံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ထင္ရွားလာစျမဲျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ေမတၱာရိွပါက မေနႏိုင္ပါ။

ယေန႔ ယံုၾကည္သည္ဟု ဆိုၾကေသာသူမ်ား၌လည္း ျမင္သာ၊ ထင္သာ လကၡဏာရိွပါသည္။ ယေန႔ ဗတၱိဇံ မဂၤလာကို ခံယူၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏အျပစ္မွ ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ေသာ အရွင္ျဖစ္သည္ဟု ႏွလံုးထဲဲမွ ယံုၾကည္သျဖင့္ မေနႏိုင္ေတာ့ပါ။ လူေရွ႕၌ မိမိယံုၾကည္ျခင္းကို သက္ေသျပဳဖို႔ ဗတၱိဇံခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ ေပးပါ။ ထိုသို႔ေပးပါက ေကာင္းကင္ ျပတင္း တံခါးဖြင့္၍ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို အကုန္အစင္ သြန္းေလာင္းေပးမည္။ မသြန္းေလာင္းမည္ကို စံုစမ္းၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထိုစကားမွာ စိန္ေခၚစကား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစကားေတာ္၊ ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္သူအတြက္ လကၡဏာသက္ေသရိွပါသည္။ ထိုလကၡဏာသက္ေသက ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ေပး၍ ေကာင္းႀကီးအသီးအပြင့္ကို ခံစားရပါမည္။ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ အဆသံုးဆယ္။ အဆေျခာက္ဆယ္၊ အဆတစ္ရာ ျပန္၍ ခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေျပာေနေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ အပါယ္ငရဲ မသြားရမည့္ ယံုၾကည္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကို ရသည့္ ယံုၾကည္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ခံစားဖို႔၊ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္၏ စကားကို ၾကားသည့္အခါ ထိုစကားေတာ္အတိုင္း ျပဳရဲေသာ၊ ရပ္တည္ရဲေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေဖာ္ျပေျပာဆိုေနျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူတို႔၏ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ တန္ခိုးေတာ္ကို ျမင္ရဖို႔ရန္ ထိုသို႔ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းရိွဖို႔ရန္ လိုအပ္သည္။ 
"ငါဆိုသည္ကား သူတို႔ဘက္၌ အလ်င္အျမန္ တရားစီရင္ေတာ္မူမည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားသည္ ႂကြလာေသာအခါ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျမႀကီးေပၚမွာ ေတြ႔မည္ေလာဟု ဘုရားသခင္သည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။" (လု၊ ၁၈း၈)
ဤေနရာ၌ သခင္ေယ႐ႈခရစ္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ငရဲမွ လြတ္၍ ကယ္တင္ရသည့္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ၿပီးေနာက္ အသက္တာ၌ အသီးမ်ားစြာ ေတြ႔ရေသာ၊ အသီးမ်ားစြာ သီးေနေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ရေသာ အသီးကို ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္၊ အသီးသီးေစေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ဒံေယလ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္သည့္ ယံုၾကည္ျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရသည္။ ျခေသၤ႔တြင္းထဲသို႔ ပစ္ခ်ခံရသည့္တိုင္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ခဲ႔သည္။ ဒံေယလတို႔ သူငယ္ခ်င္းသံုးေယာက္သည္ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး တည္ေသာ ေရႊ႐ုပ္တုကို ဦးမခ် မပ်က္ဝပ္ၾကသျဖင့္ မီးေလာင္လွ်က္ရိွေသာ မီးဖိုထဲသို႔ ပစ္ခ်ခံရလွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ရေၾကာင္းကို ေတြ႔ရပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက ေျမႀကီးေပၚသို႔ ျပန္၍ တဖန္ႂကြလာေသာအခါ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျမႀကီးေပၚမွာ ေတြ႔မည္ေလာဟု ဆိုျခင္းမွာ သက္ေသထင္ရွားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအသီးအပြင့္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယေန႔ေျမႀကီးေပၚ၌ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ေနၾကပါသလား။ ဘုရားသခင္သည္ ကတိေတာ္အတိုင္း ဝင္စားရမည့္ ခါနန္ျပည္အနီးသို႔ ဣသေရလ လူတို႔ငို ေခၚေဆာင္လာခဲ႔ၿပီးပါၿပီ။ သူတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေယာဒန္ျမစ္ကို မနင္းပါက ခါနန္ျပည္ကို မဝင္စားႏိုင္ပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ျမစ္ထဲသို႔ ေျခခ်နင္းျခင္းျဖင့္ ကတိေတာ္ထားေသာ ျပည္သို႔ ဝင္စားခြင့္ သူတို႔ ရခဲ႔ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယေန႔ ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း အမွန္ရရိွၿပီးဖို႔လိုသည္။ သိပ္အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ပါ။ မိမိယံုၾကည္ျခင္းသက္ေသျဖစ္သည့္ ဘုရားသခင့္ စကားေပၚရပ္တည္ရဲျခင္း၊ ရပ္တည္ေနျခင္း အသက္တာ ရိွၾကပါရဲ႕လား။ ယေန႔ ဘုရားသခင့္စကားေပၚ အမွန္ယံုၾကည္ျခင္းရိွ၍ လက္ေတြ႔နာခံျခင္း၊ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းမ်ားရိွေသာ အသက္တာအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားကို ခံစားၾကရေသာသူမ်ား ျဖစ္ဖို႔ရန္ ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ရပါသည္။

0 comments: