Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Sunday, August 19, 2012

ဘုန္းေတာ္အတြက္ အသက္ရွင္ပါ (ေဒသနာေတာ္)


ဒီရက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ့အိမ္က Connection က ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္မေျပဘူးဗ်။ တရားေဒသနာေတြကို တင္ဖို႔လုပ္တာ ေနာက္က်သြားတာေရာ၊ Connection အဆင္မေျပတာေရာနဲ႔ တိုးၿပီး ၿပီးခဲ႔တဲ႔ အပတ္က ေဒသနာေတာ္ေဝမွ်ခြင့္ မရခဲ႔ဘူး။ ခု တစ္ပတ္ေတာ္ ခရီးသြားရမယ္႔ အစီအစဥ္ေတြၾကားက ဆရာႀကီး ဦးေဇာ္မင္း ရဲ႕ ေဒသနာေတာ္ကို ေဝမွ်ခြင့္ ရခဲ႔ပါၿပီ။ ဆရာႀကီး ဦးေဇာ္မင္း က ဒီေဒသနာေတာ္ကို ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ေဝငွခဲ႔တာပါ။ "ဘုန္းေတာ္အတြက္ အသက္ရွင္ပါ" လို႔ ေခါင္းစီးတပ္ၿပီး ျပန္လည္ ေဝမွ်လိုက္ရပါတယ္။ ဖတ္ၾကားနာသူ အေယာက္စီတိုင္းအား ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ Amen!


ဘုန္းေတာ္အတြက္ အသက္ရွင္ပါ (ဆရာႀကီး ဦးေဇာ္မင္း)

ဘုရားသခင္သည္ လူႏွင့္ မိႆဟယဖြဲ႔လုိေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူကို တန္ဖိုးထားသည္။ လူတစ္ဦးသည္ မိမိဘယ္ကစ၍ ဘယ္ကိုေရာက္မည္ဟု သိေသာသူႏွင့္ မသိေသာသူ မ်ားစြာ ကြာျခားပါသည္။ (ကမၻာ၊ ၁း၁-၂) တြင္ ဘုရားသခင္သည္ လူကို ဖန္ဆင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထိုသို႔ ဖန္ဆင္းၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ လူကို ေကာင္းႀကီးေပးပါသည္။
"အခ်င္းတို႔၊ မ်ားျပားစြာ ေမြးဖြားၾကေလာ့။ ေျမႀကီးကို ျပည့္ေစ၍ ႏိုင္ၾကေလာ့။ ပင္လယ္ငါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အသက္ရွင္၍ ေျမေပၚမွာ လႈပ္ရွားတတ္ေသာ တိရစၦာန္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အုပ္စိုးၾကေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ သူတို႔ကို ေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္မူ၏။" (ကမၻာ၊ ၁း၂၈)
ေကာင္းႀကီး မဂၤလာသည္ ေငြတစ္ခုသာ မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ ျပည့္စံုျခင္း ျဖစ္သည္။ က်န္းမာျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္သာယာျခင္း၊ မိသားစု ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း တို႔သည္ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ညေနတိုင္း လာ၍ လူႏွင့္ မိႆဟယဖြဲ႔ေတာ္မူသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ လူသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားကို နားမေထာင္၊ အျပစ္ျပဳမိခ်ိန္၌ လူသည္ က်႐ံႈးသြားေသာ္လည္း၊ လူႏွင့္ မိႆဟယဖြဲ႔လိုေသာအမႈကို ဆက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ အာျဗဟံအားျဖင့္ လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု ကတိထားပါသည္။ ကတိေတာ္ႏွင့္ အညီ လူမ်ဳိးႀကီး ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ဣသေရလလူတို႔သည္ ကၽြန္ဘဝသို႔ ေရာက္ရိွ သြားပါသည္။ ထိုအခါ ေမာေရွကို ေရြးေကာက္ၿပီး ဣသေရလလူတို႔ကို ကၽြန္အျဖစ္မွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္ မူခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံ၊ ေမာေရွတို႔ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းသာ ဆက္သြယ္ စကားေျပာ ပါသည္။ လူမ်ဳိးေတာ္ အေနႏွင့္ စကားမေျပာပါ။ လူတို႔ၾကား၌လည္း မိႆဟယဖြဲ႔၍ အတူ မေနေသးပါ။


ဘုရားသခင္ ကိန္းဝပ္ေတာ္မူရာဖို႔

"ငါ႔သားသည္ ငါ႔အား ဝတ္ျပဳေသာအခြင့္ ရိွေစျခင္းငွာ၊ လြတ္ေလာ့။ မလြတ္ဘူးဟု ျငင္းလွ်င္ သင္၏ သားဦးကိုပင္ ကြပ္မ်က္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဆင့္ဆိုေလာ့ဟု ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူ၏။" (ထြ၊ ၄း၂၃)
ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူမ်ဳိးေတာ္ႏွင့္အတူ ေနလိုသည္။ မိမိလူမ်ဳိးက မိမိအားဝတ္ျပဳေစလိုသည္။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္လာၿပီးေနာက္ (ထြ၊ ၂၅) ေရာက္လာသည့္အခါ တဲေတာ္ေဆာက္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က စ၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ လူသည္ အျပစ္ရိွေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ လူမ်ဳိးေတာ္ကို ေရြးေကာက္၍ လူႏွင့္ မိႆဟယ ဖြဲ႔ႏိုင္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္၍ စီမံေတာ္မူသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
"ငါသည္ သင္တို႔တြင္ ကိန္းဝပ္ရာဖို႔၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနကို လုပ္ၾကေစ။ ငါျပသမွ်ေသာ တဲေတာ္ပံု၊ တဲေတာ္တန္ဆာပံုႏွင့္အညီ လုပ္ရမည္။" (ထြ၊ ၂၅း၈-၉)
ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွအား တဲေတာ္ကို ေဆာက္ဖို႔ရန္ မိန္႔ေတာ္မူသည့္အခါ မည္သို႔ေသာ ပံုသ႑ာန္၊ အတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာက္ရမည္ဟု တိတိက်က် ေဖာ္ျပမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လူ႔အျမင္အရ ၾကည့္ပါက တဲေတာ္သည္ ခန္႔ျငားမႈ မရိွဟု ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ တဲေတာ္သည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ဖ်က္သိမ္း သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တဲေတာ္၌ ဘုရားသခင္ ကိန္းဝပ္ေတာ္မူပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မိုးတိမ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ညအခါ၌ မီးတိုင္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တဲေတာ္အေပၚ၌ တည္ေစ၍ ဣသေရလလူတို႔အား လမ္းျပပါသည္။ ယေန႔လူတို႔က တဲေတာ္ကို ေဆာက္ဖို႔ထက္၊ ဗိမၼာန္ေတာ္ကို ေဆာက္ဖို႔ ပို၍ ွဆႏၵရိွၾကသည္။ လူ႔အျမင္၌ တဲေတာ္ထက္ ဗိမၼာန္ေတာ္က ပို၍ အျမင္တင့္တယ္သေယာင္၊ ထယ္ဝါသေယာင္ ျမင္ရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္က တဲေတာ္ေဆာက္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါဝိဒ္သည္ ဗိမၼာန္ေတာ္ကို ေဆာက္ဖို႔ ဆႏၵရိွေသာ္လည္း ေဆာက္ခြင့္မရ။ သားေရွာလမုန္၌သာ ဘုရားသခင္က ေဆာက္ခြင့္ေပးပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဣသေရလလူတို႔ၾကားတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကိန္းဝပ္ၿပီး ေန႔အခ်ိန္၌ မိုဃ္းတိမ္တိုင္အားျဖင့္၊ ညအခ်ိန္၌ မီးတိုင္အားျဖင့္ ထင္ရွားလ်က္ လမ္းျပေနသကဲ႔သို႔ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသင္းေတာ္အေပၚ၌ မိုဃ္းတိမ္တိုင္ ရိွေနမည္ဆိုပါက မည္မွ် ဂုဏ္ယူစရာ ရိွမည္ဟု ခံစားပါသလဲ။ ထိုအခ်ိန္က လူမ်ဳိးမ်ားစြာ ရိွေနေသာ္လည္း ဣသေရလလူတို႔က အစြမ္းႏွင့္ လူအားႏွင့္ တိုက္ၾကျခင္းမဟုတ္၊ သူတို႔၌ ဘုရားသခင္ အတူပါရိွ၍ ဘုရားသခင္က သူတို႔ဖက္က စစ္တိုက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို သခင္က အလိုေတာ္ရိွပါသည္။ ထိုသို႔သိ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႔ ဘာလိုသနည္း။ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားႏွင့္အညီ၊ မလြဲမတိမ္းျပဳမူလုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါသည္။ ဣသေရလလူတို႔သည္ မာနႀကီးေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔က ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ထားေသာလူမ်ဳိး ျဖစ္သည္ဟု ဂုဏ္ယူၾကသည္။ ပညာေရး၌ ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး၌ ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားက ေကာင္းႀကီးေပးထားသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ဳိးေတာ္ဟု မိမိတို႔ ကိုယ္ မိမိတို႔ သိသည္အတိုင္း ဂုဏ္ယူၾကသလို၊ အလုပ္ကို သစၥာႏွင့္ လုပ္ၾကသည္။ ေျပာလွ်င္လည္း မိမိတို႔ ေျပာသည့္အတိုင္း လုပ္ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔  မိမိအသက္တာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္သည္ဟု ဆုိလွ်က္၊ မွတ္ယူ၍ ဂုဏ္ျပဳၾကပါသလား။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ဗိမၼာန္ေတာ္သို႔ ဝင္သည့္အခါ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္းအမႈကို ျပဳၿပီးမွ ဝင္ရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကတိတည္ေတာ္မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဣသေရလလူတို႔အေပၚ၌ အျပစ္လြတ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း အျပစ္လြတ္ပါသည္။ ေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဆိုထားလွ်င္လည္း ကတိေတာ္ႏွင့္ အညီ ေကာင္းႀကီးေပးပါသည္။ အျပစ္ျပဳသည့္အခါ၌လည္း အျပစ္အေလွ်ာက္ ဆံုးမဒဏ္ခတ္ေတာ္ မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ပါသည္။


စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တ ႏွင့္ တိုးဝင္ပါ

တဲေတာ္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းက လူ႔အျမင္၌ အထင္ႀကီးစရာ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားျခင္း ရိွပါသည္။ ယေန႔လူေရွ႕၌ အထင္ႀကီးစရာ ျဖစ္ဖို႔ထက္၊ ဘုရားရိွဖို႔၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားဖို႔က သာ၍ အေရးႀကီးပါသည္။ ဣသေရလ လူတို႔ အသက္တာသည္ ပညတ္တရား၏ ေအာက္၌ သြားလာေနရေသာ အသက္တာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို ပညတ္ေတာ္အတိုင္း နာခံ လိုက္ေလွ်ာက္ေသာအခါ ကတိေတာ္ႏွင့္အညီ ေကာင္းႀကီး ခံစားရျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းထင္ရွားျခင္း သက္ေသ ခံစားရပါသည္။ ထို႔အတူ၊ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌လည္း ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားရသည္အတိုင္း ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ သြားလာပါက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ အညီ ေကာင္းႀကီး ခံစားလ်က္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေသာ အသက္တာ၌ အသက္ရွင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔အလို႔ငွာ ဘုရားသခင္သည္ ေလာကထဲမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေရြးႏုတ္ေတာ္မူလွ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ မိႆဟယဖြဲ႔လ်က္ သြားလာေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံသည့္အခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ အတူ ပါရိွပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ အတူပါရိွေနသည္ဟု မသိ၊ အေလး ဂ႐ုမထားသည့္အတြက္ ျဖစ္ခ်င္တိုင္း ျဖစ္ေနသည္ဟု ေတြ႔ရပါသည္။ လူကြယ္ရာ၌ မဟုတ္တာ လုပ္ေနၾကၿပီး ဓမၼေဟာင္းကာလက ဗိမၼာန္ေတာ္သို႔ လာသည့္အခါ မေလးမစားမျပဳရ၊ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း တေသြမတိမ္း နာခံလ်က္ ျပဳၿပီးမွ လာ၍ရသည္။ တစ္ခုခု ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးလာပါက ဘုရားသခင္၏ ဆံုးမဒဏ္ခတ္ျခင္း ခံရပါသည္။ နာခံျခင္းႏွင့္ ျပဳေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္း ထင္ရွားပါသည္။ ဓမၼသစ္ကာလကို ေရာက္သည့္အခါတြင္မူ ဗိမၼာန္ေတာ္၌ ယဇ္ပူေဇာ္မည့္ အေကာင္မ်ားကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရာ၌ မတရားစီးပြားရွာေနၾက၍ ခရစ္ေတာ္က ငါ႔အိမ္ေတာ္ကို ဆုေတာင္းရာအိမ္ ဟု ေခၚၾကလတၱံဟု က်မ္းစာလာေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ဓားျပတြင္း ျဖစ္ေစၾကၿပီဟု ဆိုကာ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳေနေသာသူတို႔ကို ေမာင္းထုတ္လ်က္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေသာ ခံုမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း တြန္းလွဲ၍ ဖယ္ရွား ပစ္ေတာ္မူပါသည္။ သို႔ၿပီးမွ အနာေရာဂါ ခံစားေသာသူ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရာက္လာသည့္အခါ အနာေရာဂါ ရိွသမွ်ကို ၿငိမ္းေစပါသည္။ (မႆဲ၊ ၂၁း၁၂-၁၄) ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္ပါက ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေနာက္ တဲေတာ္၊ ဗိမၼာန္ေတာ္ ေတြ႔ရသည္။ (မာ ၁) ေရာက္လာသည့္အခါတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဟူေသာ ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ သတိေပး စကားကို ေတြ႔ရသည္။

"အခ်ိန္ျပည့္စံုၿပီ။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တည္လုနီးၿပီး။ ေနာင္တရၾကေလာ့။ ဧဝံေဂလိတရားကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ ဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။" (မာ၊ ၁း၁၅)
ဤေနရာ၌ႏိုင္ငံေတာ္ဟူသည္ ေလာကအျမင္၌ ေတြ႔ရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္မဟုတ္၊ လူသားတိုင္း ဝင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္ရိွသည့္ေနရာအရပ္ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ဳိးေတာ္သာမဟုတ္၊ လူသားတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတိုင္၌ အေသခံလ်က္ လူသားတိုင္း၏ အျပစ္ေႂကြး ရိွသမွ်ကို ဆပ္ေပးၿပီးမွ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရလ်က္၊ ဘာသာေရးဓေလ႔ထံုးစံ ေနာက္ကို လိုက္၍ ျပဳလာၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မျဖစ္ေတာ့ပါ။ ယေန႔ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၌ ႏွလံုးသားမပါဘဲ ထံုးစံအတိုင္း ျပဳမူလာၾကသျဖင့္ ထို႔သို႔ ထံုးစံႏွင့္ျပဳျခင္းကို ဘုရားသခင္က မႏွစ္သက္ပါ။

ယေန႔ယံုၾကည္သူ အခ်ဳိ႕ ပြဲေတာ္စားခါနီးတြင္ အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ပြဲေတာ္စားၾကသည္။ ထိုအရာက ပြဲေတာ္စားဖို႔ရဖို႔ လမ္းေၾကာင္းထြင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာင္တရၿပီး အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရိွသည္မွာ ေနာင္တပါလ်က္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူအခ်ဳိ႕က ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိသည္။ သို႔ေသာ္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ၿပီး ေနခ်င္သလိုေနသည္။ ၿပီးလွ်င္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္သို႔လာ၍ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္သည္။ ၿပီးလွ်င္ လုပ္ခ်င္တာ ျပန္လုပ္ၾကသည္။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က လူေရွ႕ သင္းအုပ္ဆရာေရွ႕၌ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တ ႏွလံုးသား ႏွင့္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း ျဖစ္ဖို႔ လိုပါသည္။ ထိုသို႔ ေနာင္တ ႏွလံုးသားႏွင့္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္သည့္အခါ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္လိုက္သည္ ျဖစ္၍ ထိုအျပစ္သည္ သားသမီးတို႔၌ ေပၚမလာေတာ့ပါ။ ယေန႔အခ်ဳိ႕ေသာ မိဘတို႔ ျပဳေသာအျပစ္သည္ သားသမီးတို႔၌ ျပန္၍ ေပၚလာတတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မိဘတို႔က မိမိတို႔ အမွားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တႏွင့္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ပြဲတင့္႐ံု၊ လူေရွ႕၌ အျပစ္တင္စရာ မျဖစ္႐ံုသာ ျပဳခဲ႔၍ ဘုရားသခင္သည္ ထိုအျပစ္ကို သားသမီးတို႔၌ ေပၚလာေစၿပီး သတိေပးသည္ကို ေတြ႔ ရသည္။ ထိုသို႔ ျပဳၾကေသာသူမ်ားက မသိ၍ ျပဳၾကျခင္းမဟုတ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သြန္သင္ျခင္းကို ခံရပါလ်က္ သိသိႀကီးႏွင့္ မွားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုသို႔ေသာ အမႈမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တ ႏွလံုးသားႏွင့္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ဖို႔ လိုပါသည္။ သို႔ျပဳပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္က ခြင့္လႊတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူတိုင္းႏွင့္ မိႆဟယ ဖြဲ႔ဖို႔ရန္ အလိုေတာ္ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ သန္႔ရွင္းေသာ အသက္တာ ရိွဖို႔ လိုပါသည္။


ဘုရားသခင္ ဘိသိက္ေပးျခင္း ခံရေသာသူမ်ား

"သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဗိမၼာန္ေတာ္ ျဖစ္ၾကသည္ကို လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အထဲ၌ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူသည္ကို မသိၾကသေလာ။" (၁ေကာ၊ ၃း၁၆)
 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ကိန္းဝပ္ေသာ ဗိမၼာန္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားက ခႏၶာကိုယ္ကို တန္ဖို႔မထားပါ။ ခႏၶာကိုယ္က တစ္ေန႔ေသာအခါ ပ်က္စီးၿပီး ေျမႀကီးထဲ ျပန္သြားရမည္။ အေရးမႀကီးဟု ထင္ထားၾကပါသည္။ မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ရင္း၍ သူတစ္ပါး အသက္တာေျပာင္းလဲေစမည္ဆိုသည့္ ဘာသာေရး သိမ္းသြင္းမႈသည္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ မညီပါ။ ထိုသို႔ျပဳသည္ကို မွားသည္ဟုလည္း မသိၾကပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္သည္ ပ်က္စီးၿပီး တစ္ေန႔ေျမႀကီးထဲ သြားရမည္ဆိုေသာ္လည္း ညစ္ညဴးေသာ အသက္တာ၌ အသက္ရွင္ဖို႔ရန္ မဟုတ္ပါ။
"အၾကင္သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဗိမၼာန္ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီး၏။ ထိုသူကို ဘုရားသခင္ ဖ်က္ဆီးေတာ္ မူလိမ္႔မည္။ ဘုရားသခင္၏ ဗိမၼာန္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းရ၏။ သင္တို႔သည္လည္း ထိုဗိမၼာန္ေတာ္ ျဖစ္ၾက၏။" (၁ေကာ၊ ၃း၁၇)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူသည့္ ဗိမၼာန္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ ထိုဗိမၼာန္ေတာ္ကို မထိန္းသိမ္းဘဲ ေနခ်င္သလို ေန၊ အသက္ရွင္ခ်င္သလို အသက္ရွင္ၿပီး ဖ်က္ဆီးသကဲ႔သို႔ ျပဳမူေနပါက ထိုသူကို ဘုရားသခင္၊ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူလိမ္႔မည္ ဟု ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ သတိေပးထားပါသည္။

ယေန႔ လူငယ္မ်ား မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထားဖို႔ လိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဖိုးႏွင့္ ေရြးဝယ္ေတာ္မူျခင္း ခံရေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မပိုင္ၾကပါ။ ယေန႔မိဘမ်ား မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားကို သြန္သင္ေပးၾကပါ။ 
"သင္တို႔ႏွင့္ ငါတို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌ တည္ေစ၍ ဘိသိက္ေပးေသာသူကား ဘုရားသခင္ ေပတည္း။" (၂ေကာ၊ ၁း၂၁)
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌ တည္ေစ၍ ဘိသိက္ေပးထားပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘိသိက္ကို လိုခ်င္ၾကသည္။ လူတစ္ဦးအေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏ ဘိသိက္ေတာ္ခံရသည့္အခါ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ရ၍ ပေရာဖက္ျပဳၾကသည္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကလာက ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ လူတစ္ဦးထံ၌ အစဥ္မေနပါ။ ဝင္လိုက္ ထြက္လိုက္ ရိွတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးက ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္ထံမွ မ႐ုတ္သိမ္းပါႏွင့္ဟု ေတာင္းပန္ပါသည္။

ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ား၌ ဝိညာဥ္ေတာ္က အစဥ္အတူပါရိွပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘိသိက္ ေပးထားျခင္းမွာ ဤေလာကႀကီးထဲ၌ ထူးျခားေသာသက္ေသကို ထူၿပီး ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းကို ေဆာင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ဘိသိက္ကို ရေသာသူသည္ ထူးျခားသာသူ ျဖစ္သည္။ ေလာကႀကီးက သူ႔လမ္းႏွင့္ သူသြားေနသည္။ ေလာကသားမ်ားကလည္း ေလာကီ ပံုစံ တပ္မက္ျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳီးႏွင့္ အသက္ရွင္ေနၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တိ႔ ယံုၾကည္သူမ်ားက ထိုသို႔ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ မဟုတ္ပါ။ ယံုၾကည္သူမ်ားက ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ဖို႔၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ၾသဝါဒအတိုင္း အသက္ရွင္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ယေန႔လူငယ္မ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္ေနၾကသည္။ ကြမ္းစားေနၾကသည္။ ထိုအသက္ရွင္မႈသည္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္မရိွပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ကို အေသြးႏွင့္ ေရြးဝယ္ေတာ္မူ၍ ဘိသိက္ေပးထားျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားရန္ အသက္ရွင္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ မတရားစီးပြားရွာေနၾကေသာယံုၾကည္သူမ်ား၊ ထိုအသက္တာကို စြန္႔၍ မွန္ေသာ စီးပြားႏွင့္ အသက္ေမြးပါ။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးမည္ျဖစ္သည္။ မတရားေသာစီးပြားကို ဘုရားသခင္ စက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာေတာ္မူသည္။ မတရားေသာေမထုန္၌ အသက္ရွင္ေနေသာသူမ်ား ထိုအက်င့္ဆိုးကို စြန္႔၍ ေနာင္တႏွင့္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ျပန္လာပါ။ သန္႔ရွင္းျခင္းအသက္တာကို ဘုရားသခင္၌ ျပန္၍ တည္ေဆာက္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္အတြက္ ျပန္၍ အသက္ရွင္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အသက္တာကို ေကာင္းႀကီးေပး၍ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္အတူ ဘုန္းထင္ရွားေစ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး လိုက္ရပါသည္။

0 comments: